May 10 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021


Sáng ngày 17/4/2020, Tổng công ty May 10 – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đến dự đại hội có 40 cổ đông, đại diện sở hữu 25.667.476 cổ phần của Tổng công ty, đại diện cho 84,88% số cổ phần của Doanh nghiệp.

Tại đại hội các cổ đông đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2020, các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Báo cáo tại Đại hội, ông Thân Đức Việt – Tổng giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn, đơn hàng sản phẩm truyền thống giảm mạnh đặc biệt là Veston giảm khoảng 50%. Nhưng với sự nhanh nhạy, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty May 10 đã tận dụng được cơ hội sản xuất kinh doanh mặt hàng phòng chống dịch bệnh và kết quả là hoàn thành vượt các chỉ tiêu về hoạt động SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của May 10 năm 2020 như sau: Tổng doanh thu đạt 3.485,59, vượt 29% kế hoạch và vượt 3,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 81,37 tỷ đồng, vượt 80,8% kế hoạch và giảm 0,9% so với cùng kỳ. Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 dự kiến là 12%/mệnh giá CP.

Đại hội đã được nghe ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT May 10 thông qua tình hình hoạt động của HĐQT và chia sẻ với các cổ đông một số nội dung, trong đó nhấn mạnh 5 thách thức mà May 10 phải đổi mặt trong thời gian tới, đó là (i) thiếu hụt lao động có tay nghề và biến động lao động; (ii) các đơn hàng nhận từ năm 2020 với giá rẻ; (iii) áp lực trả lương cho công nhân khi nhận các đơn hàng gia công; (iv) tiềm lực và nguồn lực con người có khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh và (v) công nghệ & mô hình quản trị trong điều kiện mới.

Đồng thời, Ông Vũ Đức Giang cũng đưa ra 5 nhóm giải pháp chính trong giai đoạn sắp tới như sau: (i) xây dựng chiến lược về công nghệ, thiết bị tự động hóa; (ii) sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo chiến lược mới đáp ứng yêu cầu của các nhãn hàng; (iii) sắp xếp lại tài sản của May 10, tiến hành bán hoặc cho thuê tài sản; (iv) tập trung làm hàng FOB và ODM, giảm nhận đơn hàng CM; (v) có kế hoạch tích lũy tài chính…

Đại hội cũng được nghe bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về đánh giá của Ban kiểm soát và các ông bà trong Cơ quan điều hành May 10 trình bày các Tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thông qua các nội dung văn kiện, các tờ trình năm 2021 và 100% cổ đông tham dự đều nhất trí với Nghị quyết đưa ra của Đại hội.

Đặng Huyền


Các tin khác