Bản tin pháp luật Tháng 07/2022 (Số 138)

Bản tin pháp luật Tháng 07/2022 (Số 138) LUẬT: Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội về thi đua, khen thưởng             Theo đó, so với Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (sửa đổi, bổ sung 2005, 2013), Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có một số điểm mới nổi bật sau:             * Bổ sung 02 nguyên tắc khen thưởng:             – Thành […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2022 (Số 137)

Bản tin pháp luật Tháng 06/2022 (Số 137) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động             Theo đó, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136)

Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136) NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế – xã hội             Theo đó, đến hết năm 2025 […]


Bản tin pháp luật Tháng 04/2022 (Số 135)

Bản tin pháp luật Tháng 04/2022 (Số 135) I. NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/04/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, […]


Bản tin pháp luật Tháng 03/2022 (Số 134)

Bản tin pháp luật Tháng 03/2022 (Số 134) NGHỊ QUYẾT Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội             Theo đó:             – Tăng số giờ làm trong […]


Bản tin pháp luật Tháng 02/2022 (Số 133)

Bản tin pháp luật Tháng 02/2022 (Số 133) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Theo đó, * Giảm thuế GTGT – Giảm thuế GTGT […]


Bản tin pháp luật Tháng 01/2022 (Số 132)

Bản tin pháp luật Tháng 01/2022 (Số 132) LUẬT: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án […]


Bản tin pháp luật Tháng 12/2021 (Số 131)

Bản tin pháp luật Tháng 12/2021 (Số 131) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng Theo đó, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng sau […]


Bản tin pháp luật Tháng 11/2021 (Số 130)

Bản tin pháp luật Tháng 11/2021 (Số 130) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Theo đó, quy định về Giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau: – Doanh nghiệp […]


Bản tin pháp luật Tháng 10/2021 (Số 129)

Bản tin pháp luật Tháng 10/2021 (Số 129) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19             Theo đó, – Việc giảm thuế TNDN áp […]