Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136)


Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136)

 1. NGHỊ QUYẾT:
 2. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế – xã hội

            Theo đó, đến hết năm 2025 phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau:

+ 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ứng dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện quản trị doanh nghiệp tiệm cận với các nguyên tắc quản trị của OECD;

+ Phấn đấu 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty có dự án triển khai mới, trong đó có một số dự án đầu tư tiêu biểu, có tính chất dẫn dắt, lan tỏa, mang thương hiệu của DNNN;

+ Có ít nhất 25 DNNN có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có ít nhất 10 doanh nghiệp đạt mức trên 5 tỷ đô la Mỹ;

+ 100% DNNN có định hướng và thực hiện chuyển dịch đầu tư, hướng đến các dự án đầu tư, sử dụng công nghệ xanh, sạch và giảm thải khí carbon;

+ Đóng góp của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 – 2025 tăng khoảng 5% – 10% so với giai đoạn 2016 – 2020.

– Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách: Hoàn thiện Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại DN; Luật NSNN; Luật Đấu thầu…

+ Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN: Cơ cấu lại DNNN theo Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2022” và Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn NN thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025”.

+ Đẩy mạnh việc huy động nguồn lực của DNNN tham gia vào phát triển KT-XH đất nước.

+ Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động SXKD của DNNN.

+ Phát huy vai trò của tổ chức Đảng; coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong DNNN.

– DNNN xây dựng Chương trình hành động để thực hiện các giải pháp trên, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

+ Khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm trong Quý II 2022;

+ Khẩn trương xây dựng Đề án cơ cấu lại DN giai đoạn 2021-2025 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Quý II năm 2022;

+ Xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành, đưa vào sử dụng các DA dở dang.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (12/5/2022).

 1. NGHỊ ĐỊNH:
 2. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

            Theo đó,

            – Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp có mục đích sử dụng vốn vay thuộc các ngành đã được đăng ký kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, trong đó có ngành chế biến, chế tạo (C): Dệt (13); sản xuất trang phục (14).

            – Mức lãi suất hỗ trợ: 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế năm trong khoảng thời hạn hỗ trợ lãi suất.

            – Thời hạn hỗ trợ: Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thoả thuận giữa NHTM và khách hàng, phù hợp với nguồn hỗ trợ kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá 31/12/2023.

            Lưu ý: NHTM có thể ngừng hỗ trợ lãi suất trước 31/12/2023 nếu hết ngồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo.

            – Điều kiện được hỗ trợ lãi suất:

            + Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định PL.

            + Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thoả thuận cho vay và giải ngân trong khoảng 01/01/2022 đến 31/12/2023, có mục đích sử dụng vốn vay theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này và chưa được hỗ trợ lãi suất từ NSNN theo các chính sách khác.

            + Không thuộc trường hợp không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (20/5/2022).

 1. Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Theo đó,

* Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2022. Thời hạn gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB đến hết ngày 20/11/2022:

+ Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2022 chậm nhất đến 20/11/2022;

+ Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7/2022 chậm nhất đến 20/11/2022;

+ Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8/2022 chậm nhất đến 20/11/2022;

+ Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9/2022 chậm nhất đến 20/11/2022.

* Thủ tục gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được quy định như sau:

– Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB theo Mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn.

– Người nộp thuế tự chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn.

– Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.

+ Trường hợp trong thời gian gia hạn, nếu có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo dừng gia hạn. Người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

+ Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn mới phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp lại vào ngân sách nhà nước.

– Trong thời gian được gia hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn. Thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 năm 2022 được gia hạn đến hết ngày 20/11/2022.

Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (21/5/2022) đến hết ngày 31/12/2022.

 1. Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022

            Theo đó,

            * Đối tượng được gia hạn: DN dệt (mã ngành13), sản xuất trang phục (mã ngành 14); thoát nước và xử lý nước thải (mã ngành 3700) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg

            * Thời hạn gia hạn:

– Gia hạn thời hạn nộp thuế VAT (trừ VAT khâu nhập khẩu):

            + Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế tháng 3/2022 chậm nhất là 20/10/2022;

            + Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế tháng 4/2022 chậm nhất là 20/11/2022;

            + Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7 và 8/2022 chậm nhất là 20/12/2022;

            + Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế Quý I/2022 chậm nhất là 30/10/2022;

            + Thời hạn nộp thuế VAT của kỳ tính thuế Quý II/2022 chậm nhất là 31/12/2022;

+ Trường hợp người nộp khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế VAT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp thêm do khai bổ sung.

+ Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế VAT riêng với cơ quan quan thuế quản lý trực tiếp thì cũng được gia hạn thời hạn nộp thuế VAT nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng được gia hạn

            – Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của Quý I, II kỳ tính thuế năm 2022:

+ Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

+ Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan quan thuế quản lý trực tiếp thì cũng được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN  nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng được gia hạn.

            Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp trong năm 2022:

+ Đối với DN thuộc đối tượng được gia hạn, đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Thời gian gia hạn là 06 tháng: Từ ngày 31/5/2022-30/11/2022.

+ Trường hợp DN thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuê đất có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất và có nhiều hoạt động kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất thì vẫn được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất như trên.

Lưu ý:

– Trường hợp DN có hoạt động SXKD ở nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành, lĩnh vực được gia hạn thời hạn nộp thuế thì DN được gia hạn toàn bộ số thuế VAT, DNDN phải nộp theo quy định về gia hạn trên.

– Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn gia hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế TNCN chỉ áp dụng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, không áp dụng đối với DN.

* Trình tự, thủ tục gia hạn:

            Bước 1. DN kê khai, nộp Giấy đề nghị gia hạn:

            DN tự kê khai, gửi một lần hoặc thay thế (khi phát hiện sai sót) Giấy đề nghị gia hạn theo mẫu tại Phụ lục của Nghị định này bằng phương thức điện tử, dịch vụ bưu chính hoặc gửi bản giấy trực tiếp cho cơ quan thuế.

            – Nếu Giấy đề nghị không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý thì thời hạn nộp chậm nhất là 30/9/2022 (sau thời hạn này không được gia hạn).

            – DN tự xác định và chịu trách nhiệm về đề nghị gia hạn.

            Bước 2. Cơ quan thuế xử lý hồ sơ:

            – Cơ quan thuế không phải thông báo cho DN về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

            – Trường hợp, DN có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp DN nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế có liên quan.

– Nếu có sơ sở xác định DN không thuộc đối tượng gia hạn, có văn bản thông báo cho DN.

            – Hết thời hạn gia hạn, nếu qua thanh tra, kiểm tra phát hiện DN không thuộc đối tượng được gia hạn thì DN phải nộp tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành (28/12/2022) đến 31/12/2022.

 1. Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

            Theo đó:

Đối tượng áp dụng là: Khách hàng vay vốn NHCSXH có khoản vay đáp ứng đầy đủ điều kiện được NSNN hỗ trợ lãi suất:

            – Có khoản vay đáp ứng điều kiện:

            + Thuộc các chương trình tín dụng chính sách cho NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của TTCP; văn bản uỷ thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và nguòi nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thoả thuận tài trợ nước ngoài khác;

            + Có lãi suất vay vốn trên 6%/ năm;

            + Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất;

              – Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích quy định.

            Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất: Từ 01/01/2022 đến hết 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất, tuỳ theo thời điểm nào đến trước.

            Mức hỗ trợ lãi suất: 2%/năm tính trên số dư nợ vay của ccas khoản vay được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (30/5/2022).

III. THÔNG TƯ:

 1. Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Theo đó, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, NHTM lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức sau:

Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

Thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của NHTM thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (20/5/2022).

 1. QUYẾT ĐỊNH:
 2. Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

            Theo đó, một trong những định hướng chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là:

Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp tiến đến hình thành các hệ thống đổi mới sáng tạo gắn liền với cụm liên kết ngành, các chuỗi giá trị nội địa và chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghiệp có doanh thu lớn, giá trị xuất khẩu cao như dệt may, da giày, điện tử… để thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Việt Nam.

Nhiệm vụ của DNNN là đảm bảo tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/5/2022).

 1. Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030

            Theo đó,

            – Mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán – kiểm toán đảm bảo chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ hệ thống chuẩn mực kế toán – kiểm toán theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

            – Mục tiêu cụ thể: (i) Hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán – kiểm toán; (ii) Ban hành, công bố và cập nhật hệ thống chuẩn mục kế toán, chuẩn mực kiểm toán; (iii) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán – kiểm toán; (iv) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán; (v) Phát triển các tổ chức nghề nghiệp về kế toán – kiểm toán; (vi) Tăng cường hội nhập quốc tế về kế toán – kiểm toán; (vii) Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

            – Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (i) Ban hành Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; (ii) Ban hành, công bố các hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán; (iii) Tăng cường năng lực cơ quan quản lý, giám sát về kế toán – kiểm toán và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ pháp luật về kế toán – kiểm toán; (iv) Phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán; (v) Phát triển các hội nghề nghiệp kế toán – kiểm toán; (vi) Phát triển nguồn nhân lực về kế toán – kiểm toán; (vii) Tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về kế toán – kiểm toán; (viii) Ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác.

            – Trách nhiệm thực hiện: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan, đơn vị phải:

            + Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu thông lệ quốc tế về kế toán – kiểm toán và tham gia tích cực vào nghiên cứu, xây dựng các văn bản, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp.

            + Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về kế toán – kiểm toán theo lĩnh vực hoạt động; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn và tham gia tích cực vào quá trình nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (23/5/2022).


Các tin khác