Bản tin pháp luật Tháng 05/2023 (Số 147)


  1. NGHỊ QUYẾT:
  2. Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Theo đó, Chính phủ thống nhất để UBND cấp tỉnh căn cứ Luật TC Chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện:

            Quyết định giá đất cụ thể để:

Tính tiền bồi thường khi NN thu hồi đất;

– Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi NN giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi NN công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (06/5/2023) và hết hiệu lực khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

  1. THÔNG TƯ:
  2. 1. Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe

Theo đó,

Sổ khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này;

Từ ngày 20/6/2023 Sổ khám sức khỏe định kỳ phải theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a của Thông tư 09/2023/TT-BYT (nếu không đúng mẫu này Sổ khám sức khỏe sẽ không có giá trị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023.

  1. Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thậm định dự toán xây dựng

Mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

+ Công trình dân dụng, mức thu từ 0,019% – 0,165%;

+ Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,022% – 0,19%;

+ Công trình giao thông, mức thu từ 0,014% – 0,109%;

+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% – 0,121%;

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,017% – 0,126%.

– Mức thu phí thẩm định dự toán xây dựng:

+ Công trình dân dụng, mức thu từ 0,018% – 0,16%;

+ Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,02% – 0,185%.

+ Công trình giao thông, mức thu từ 0,012% – 0,106%;

+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% – 0,117%;

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,014% – 0,122%.

* Thông tư bỏ thu mức phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng khi cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

  1. Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Theo đó, quy định về việc xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng như sau:

– Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là tổng mức đầu tư (tính theo giá trị đề nghị thẩm định) và mức thu phí (quy định tại Biểu mức thu phí), cụ thể như sau:

Số phí phải nộp = Tổng mức đầu tư x Mức thu phí

Trường hợp dự án có tổng mức đầu tư nằm trong khoảng giữa các tổng mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BTC thì số phí thẩm định được xác định theo công thức sau:

Nit = Nib – [(Nib – Nia)/(Gia – Gib)] x (Git – Gib)

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng/tổng mức đầu tư dự án/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500 ngàn đồng/tổng mức đầu tư dự án/cơ quan thẩm định.

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng quy mô nhỏ, công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo và công trình khác do Chính phủ quy định (thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) được xác định như công thức nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

III. QUYẾT ĐỊNH

  1. Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

            Theo đó, mức lãi suất tố đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Thông tư 07/2014/TT-NHNN như sau:

– Mức lãi suất tối đa được áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

– Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm; (Giảm 0,5% so với mức lãi suất quy định tại Quyết định 575/QĐ-NHNN năm 2023).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2023 và thay thế quyết định 575/QĐ-NHNN.


Các tin khác