Bản tin pháp luật Tháng 04/2023 (Số 146)


Bản tin pháp luật Tháng 04/2023 (Số 146)

  1. NGHỊ ĐỊNH:
  2. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Theo đó,

            – Bổ sung khoản 4 vào Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất bào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất: Thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không được tính vào thời gian gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm I khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và Điều 15b của Nghị định này” ;

            – Sửa đổi, bổ sung Điều 15b Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thu hồi đối với trường hợp chấm dứt hoạt động cảu dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư bao gồm trường hợp được NN giao đất có thu thu tiền SDĐ, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; được NN cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

            – Sửa đổi thẩm quyền cấp Giấy CNQSDĐ tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai mà không cần thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

            – Bãi bỏ một số quy định của các Nghị định hướng dẫn trước đó:

            + Bãi bỏ khoản 4,5 Điều 5b Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

            + Bãi bỏ khoản 14, 23, 45 và 62 Điều 2, khoản 6 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

            + Khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023.

  1. Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Theo đó,

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 (không áp dụng đối với thuế GTGT khâu nhập khẩu) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2023, tháng 6/2023, tháng 7/2023, tháng 8/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1/2023 chậm nhất là ngày 31/10/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2/2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP: Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Nghị định này có thời gian thi hành từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

  1. THÔNG TƯ:
  2. Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

Theo đó, các NH xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của NH và đảm bảo một số quy định sau:

– Các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24/4/2023 và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. NHNN trao quyền chủ động cho các NH trong việc xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng.

Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do NH quyết định nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

– Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN được thực hiện kể từ ngày 24/4/2023 có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2023.

 


Các tin khác