Vinatex hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam


Thực hiện Quyết định số 2537/QĐ-BCT ngày 04/7/2017 của Bộ Công Thương về Ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên và toàn bộ CBCNV triển khai thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN (9/11/2017).\

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 có chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”. Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 gồm: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp”; “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luât nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”; “Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp”’; “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của Vinatex tập trung vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động của các đơn vị, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Quán triệt và truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của Vinatex. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, người lao động. Có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Thời gian hưởng ứng Ngày Pháp luật từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017 (cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017). Các đơn vị thành viên và toàn bộ CBCNV Vinatex cần hưởng ứng Ngày Pháp luật theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan tư pháp trong công tác này.


Các tin khác