Natexco: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Ngày 24/4/2020 tại Nam Định, Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định (Natexco) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của 78 cổ đông, đại diện cho 12.094.900 cổ phần.

Ông Phạm Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN, Chủ tịch HĐQT TCT Dệt May Nam Định – chủ tọa đại hội và Ông Nguyễn Văn Miêng, Tổng giám đốc TCT Dệt May Nam Định báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Natexco báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Theo đó:

Năm 2020 Tổng công ty đã đạt được một số kết quả đáng kể như: Quản trị chặt chẽ trong sản xuất sát với diễn biến, phối hợp với các đơn vị và cá nhân bên ngoài Tập đoàn nhằm nâng cao năng lực. Công tác tài chính triển khai linh hoạt, sáng tạo. Thực hiện tốt trong phòng chống dịch. Chính vì vậy, sau khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn kết quả SXKD của Tổng công ty đã nhanh chóng quay lại ổn định và đạt được kết quả nhất định, đặc biệt về vấn đề năng suất Sợi.

Năm 2021, là năm bản lề cho việc đình hình chiến lược của TCT trong giai đoạn năm 2021-2025. Tổng công ty sẽ tập trung xoay quanh những vấn đề lớn nhằm xây dựng các giải pháp, gồm Xây dựng giải pháp phát triển thị trường; Hình thành các năng lực sản xuất mới, tiên tiến hiện đại; Xây dựng nền tảng vận hành dựa trên nền tảng công nghệ…

Đại hội đồng cổ đông cũng được nghe Ông Nguyễn Văn Miêng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Cơ quan điều hành năm 2020. Báo cáo của Cơ quan điều hành nêu rõ Doanh thu đạt 98% so với năm 2019; Lợi nhuận đạt 337 triệu đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh giảm là do hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố khách quan, đặc biệt là sợi giảm dẫn đến cạnh tranh tiêu thụ nội địa gay gắt làm cho giá sợi giảm mạnh. Mặt khác, các hoạt động sản xuất kinh doanh khác như may mặc, dịch vụ bị khách hàng hủy đơn hàng nhiều…

Nhìn chung năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn, Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Tổng công ty đã quyết tâm trong chỉ đạo và điều hành cùng với cán bộ, nhân viên toàn Tổng công ty chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đoàn kết trong nội bộ Tổng công ty, trong Tập đoàn tạo dựng mối liên kết góp phần duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Sau đó, Hội nghị được nghe Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ông Phạm Xuân Trình – Giám đốc điều hành Tập đoàn và Thành viên HĐQT Natexco phát biểu tại Đại hội

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Ông Phạm Xuân Trình – Giám đốc điều hành Tập đoàn, trao đổi về các vấn đề phát triển hàng gia dụng và xây dựng chuỗi nội bộ cho Tổng công ty, Ông Phạm Xuân Trình đánh giá việc tái cấu trúc Tổng công ty trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết. Trước mắt, Tổng công ty cần chú trọng tận dụng lợi thế về hạ tầng và lao động để xây dựng chuỗi khép kín, phát huy sức mạnh tổng thể của Tổng công ty. Ông cũng nhấn mạnh, bên cạnh các vấn đề về nguồn vốn và thị trường thì nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng quyết định trong giai đoạn sắp tới. Với định hướng đúng và sự đồng lòng quyết tâm của HĐQT, CQĐH và người lao động thì ông tin rằng Tổng công ty sẽ có những bước đi bền vững trong tương lai.

Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bẩu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT là ông Phạm Xuân Trình – Giám đốc điều hành Tập đoàn và ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó trưởng ban Sợi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ, nâng tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (năm 2018 – 2023) từ 5 lên 7 thành viên.

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm ngày 20/4/2021 của bà Đỗ Thị Thơ – Thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Thơ và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Thu Hằng.

Đặng Huyền.


Các tin khác