Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới


Ngày 02/10/2020, tại số 10 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các Đảng viên mới tại TP. HCM.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có gần 100 học viên, là những quần chúng ưu tú từ các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở phía Nam trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 02 đến 04/10/2020), các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở…

Phát biểu khai mạc tại lớp học, ông Mai Văn Thiên, Phó Ban QLNNL kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, công tác xây dựng đảng luôn được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chỉ đạo và luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhằm tăng cường lực lượng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn. Lớp học sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cẩm Hà


Các tin khác