TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6/2024

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Những bài học trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân là hai cặp phạm trù đối lập nhau nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Đạo đức cách mạng cần phải xây dựng và củng cố, chủ […]


TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5/2024

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình tồn tại, học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân – chủ nghĩa Mác – Lênin luôn bị các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội ra sức chống […]


TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4/2024

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ – chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua […]


TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 3/2024

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài […]


TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 2/2024

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước  Thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động không phải là một áp lực chủ quan mà bắt nguồn từ sự ra đời của chế độ mới. Nội dung cốt lõi, cũng như bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước […]


TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1/2024

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn văn hóa và truyền thống dân tộc, […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo vấn đề kiểm tra, kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Người chỉ rõ: “Khi có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này không chỉ […]


Đề cương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 02/10 đến 08/10/2023 đã thành công tốt đẹp. Sau đây là Toàn văn nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII