Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Trong thời gian 1,5 ngày (21-22/7/2022), tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, […]


Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 7/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ra Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trưng ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Xem chi tiết tại đây: Nghi quyet 02 cua BCHDBK


Hàng hóa tạm nhập, tái xuất chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu cho phép

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái […]