Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tuyên ngôn độc lập – Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Đảng ta xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ “là một vấn đề rất […]


Tài liệu tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Ban Truyền thông Vinatex đăng tải toàn văn Tài liệu phục vụ tuyên truyền và Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Để kịp thời chỉnh đốn Đảng, sửa chữa những khuyết điểm, đồng thời giáo dục đạo đức cách mạng, rèn luyện tư cách, lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2023

I.Công tác xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ rõ, công tác tư tưởng là hoạt động xây dựng Đảng về trí tuệ, tư tưởng – chính […]


Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba

Thực hiện Công văn số 310-CV/BCĐ35 ngày 12/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã ban hành […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2023

I. Công tác xây dựng Đảng Tiếp tục xây dựng văn hóa trong tình hình mới Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cục, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trọng sạch, vững mạnh” được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta […]


Hướng dẫn sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, có một số cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mẫu Đảng kỳ và biểu tượng “Búa – Liềm” Đảng Cộng sản Việt Nam không đúng trong trang trí hội trường, ma-két, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm logo, biểu tượng tại các sự kiện.  Thực hiện hướng dẫn của cấp […]