TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 3/2024


I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn trân trọng giới thiệu nội dung  bài viết tại đây

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng.

Đại hội XIV sẽ lại là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng một nước Việt Nam “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy, việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước.

Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị khi thực hiện cần thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm: (1) Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cốt lõi của hệ quan điểm này là kết hợp một cách khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tuân theo quy luật khách quan. Điều đó cũng có nghĩa là kiên định phải đi đôi với đổi mới nhưng là sự đổi mới có nguyên tắc, không tuỳ tiện, nóng vội. Phải nắm vững và xử lý tốt “bốn kiên định”, đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định, theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

(2) Gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách. Trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phải gắn kết nhuần nhuyễn việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hình thành đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa trên những trụ cột là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn. Coi trọng tổng kết thực tiễn và nắm chắc lý luận khoa học; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách để phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ trong thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn, những mâu thuẫn chín muồi trong thực tiễn. Chú ý làm rõ những chủ trương, chính sách nào đã được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp, và cái gì cần tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển.

(3) Về cách làm: Văn kiện Đại hội, trong đó có Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, cho nên chúng ta phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; phải tập trung phân tích, đánh giá thật khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu. Chỉ rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn, cần tiếp tục kiên trì, nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, cần phân tích thật thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo xu thế phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số trọng tâm, nhiệm vụ, nội dung giải pháp ứng phó cho phù hợp với tình hình mới. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Người luôn nhắc nhở “mỗi đảng viên… phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, phải “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Tiếp thu tinh thần đó, Đảng ta cũng luôn chú trọng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên.

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên “là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”.

Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” của Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là: (1) đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; (2) tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; (3) đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng là một trong những nội dung luôn được tổ chức đảng quan tâm. Đây là giải pháp rất cần thiết nhằm khắc phục những điểm lạc hậu, bất hợp lý trong chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới; đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người cán bộ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Có thể nhận thấy, Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” có ý nghĩa rất quan trọng trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu cho mỗi tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên mà còn giúp cho mỗi đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để luôn xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH VINATEX

Đảng bộ Vinatex kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm

Ngày 02/2, Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức hội nghị trực tuyến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025).

Diễn văn kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường đã ôn lại những mốc son lịch sử và thành tựu hào hùng của Đảng ta, nhắc nhớ những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời điểm lại những thành tựu của đất nước sau 37 năm đổi mới. Diễn văn nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 94 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với việc đang sử dụng gần 3 triệu lao động trên cả nước, xây dựng một ngành sản xuất dệt may độc lập, tự chủ sẽ đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ. Trong gần 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Vinatex luôn coi tự chủ là mục tiêu căn bản, lâu dài, là con đường cho phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đảng bộ Vinatex đã kiên định mục tiêu xây dựng kinh tế tự chủ, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng định hướng của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới. Chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2030 của Tập đoàn là hình thành “Một điểm đến cung cấp trọn gói sản phẩm dệt may và thời trang Xanh” cũng là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp nếu muốn gia nhập chuỗi sản xuất dệt may toàn cầu. Thực hiện thành công chiến lược này sẽ giúp các đơn vị trong Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, cũng giúp các đơn vị sản xuất chủ động được nguồn nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất; kết nối chuỗi sẽ giúp tiêu thụ sản phẩm của nhau trong chuỗi, ổn định sản xuất, nâng giá trị gia tăng của sản phẩm.

Năm 2024 là năm quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vinatex lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Lê Tiến Trường nhấn mạnh: Đảng bộ Tập đoàn và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong DN. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn thể hiện vai trò quyết tâm của mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra.

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, sau Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Đại hội Đảng các cấp, BCH Đảng bộ Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Tiến Trường yêu cầu trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng cần nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh tại doanh nghiệp cổ phần không chỉ là phát triển về số lượng mà là chất lượng cấp ủy, có cán bộ là đảng viên ứng cử vào các vị trí quản lý quan trọng ở doanh nghiệp; thể hiện được các nghị quyết của Đảng vào hoạt động doanh nghiệp. Tiếp tục thể chế hóa xây dựng qui định nội bộ để làm tốt công tác quản trị, linh hoạt, đảm bảo hệ thống quản lý chặt chẽ, minh bạch. Thực hiện đúng điều lệ về qui định sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn, tài liệu của Ban Tuyên giáo, sổ tay đảng viên điện tử…

Công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Để chuẩn bị tốt nhất các điều hiện phục vụ người lao động thuộc Tập đoàn Dệt May Việt nam vui xuân, đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện tốt các đơn hàng trong năm 2024 và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, ngay từ tháng 12/2023, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Công văn lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW trên Tài liệu sinh hoạt chi bộ và trên phương tiện truyền thông nội bộ tại các doanh nghiệp, đơn vị.

Chỉ đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động và chương trình “Tết Sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Chỉ đạo việc tuyên truyền thành tựu của đất nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2023, người lao động tham gia, được hưởng lợi từ chương trình “Tết Sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”; chấp hành các quy định an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch,…

Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tích cực tham gia ổn định thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, dịch vụ của ngành dệt may, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị và tại địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân. Khi phối hợp với địa phương tổ chức lễ hội, hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây,… phải bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Qua báo cáo, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các đơn vị đã thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động và chương trình “Tết Sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”. Chương trình được tổ chức tại 3 miền (Bắc, Trung, Nam) với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Sản phẩm là mặt hàng thiết yếu và đồ gia dụng được doanh nghiệp cam kết chất lượng và giảm giá từ 30-70%. Công đoàn một số đơn vị đã tổ chức gian hàng “0 đồng” nhằm tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, chất độc da cam…

Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho NLĐ, các cấp công đoàn còn vận động NLĐ nỗ lực thi đua tăng năng suất, tiết kiệm, chấp hành nội quy kỷ luật; thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuyên truyền cho đoàn viên NLĐ đón Xuân an toàn, lành mạnh, chấp hành các quy định của địa phương và quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ; họp mặt gia đình nhân viên cuối năm; quay số trúng thưởng; thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, cắm hoa nghệ thuật… Bình quân lương tháng 13 và thưởng Tết cho NLĐ ước đạt gần 16 triệu đồng/người, tương đương 1,7 tháng lương.

Toàn hệ thống Công đoàn đã chi khoảng 43,7 tỷ đồng để tặng quà Tết, trợ cấp khó khăn và hỗ trợ tấm vé nghĩa tình cho trên 119.000 lượt người lao động. Trong đó, Công đoàn ngành trợ cấp khó khăn, tặng quà hiện vật, hỗ trợ tấm vé nghĩa tình, trợ cấp NLĐ bị giảm giờ làm việc, hỗ trợ sữa cho NLĐ nữ nuôi con nhỏ (khoảng 2,1 tỷ đồng cho hơn 4.800 lượt người lao động). Hỗ trợ vé tàu xe, phương tiện đi lại và tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” đưa NLĐ về quê ăn Tết và đón NLĐ trở lại làm việc; đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo. Tổng số tiền chăm lo trong toàn hệ thống nêu trên từ nguồn kinh phí của công đoàn (chưa bao gồm các khoản chăm lo cho NLĐ từ nguồn kinh phí của chuyên môn như lương tháng 13, thưởng Tết, liên hoan tất niên, bốc thăm trúng thưởng, lì xì…).

100% doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể, bố trí CNV, NLĐ trực Tết và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp Tết; Với tinh thần đón Tết Giáp Thìn an toàn, phấn khởi, vui tươi, một số doanh nghiệp trong hệ thống của Vinatex đã ra quân “mở máy” khai xuân từ ngày mồng 5 Tết (ở miền Bắc nhiều đơn vị trở lại làm việc bình thường từ ngày mồng 6 Tết).

Lãnh đạo Vinatex dâng hương Tổ nghề và chúc Tết các đơn vị

Nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, đoàn công tác do ông Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex; ông Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex dẫn đoàn đã tới dâng hương Tổ nghề và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống ngành Dệt May Việt Nam (TP. Nam Định).

Tại Nhà truyền thống ngành Dệt May Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn đã dâng hương Tổ nghề và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm báo công những kết quả đã đạt được của Vinatex trong năm 2023 và mục tiêu của Tập đoàn trong năm 2024.

Ghi lưu bút tại nhà truyền thống, Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường bày tỏ hy vọng năm 2024 sẽ có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu, tập thể đoàn kết một lòng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ để giữ trọn tình, vẹn nghĩa truyền thống của ngành Dệt May Việt Nam.

Vinatex đang thực hiện chiến lược “Một điểm đến cung cấp giải pháp trọn gói về dệt may thời trang Xanh cho khách hàng doanh nghiệp, từng bước vươn lên thang bậc cao hơn của chuỗi giá trị về thiết kế và thương hiệu”. Năm 2024, thị trường còn nhiều biến động khó lường, để sẵn sàng đón nhận cả những thách thức và tín hiệu tốt, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị rủi ro khi thị trường đảo chiều.

Trong không khí vui tươi, tràn đầy hy vọng của năm mới, tại các doanh nghiệp, đơn vị khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Chủ tịch Lê Tiến Trường và Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu chúc mỗi doanh nghiệp, đơn vị không ngừng đổi mới, từng bước tái cơ cấu, nâng cao hơn nữa tay nghề của NLĐ, đáp ứng sản xuất các đơn hàng nhỏ, có kỹ thuật cao nhưng đơn giá tốt; đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động có thể triển khai nhiều loại mặt hàng với hệ thống quản trị sản xuất đa dạng hơn; kịp thời thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu ngày càng phức tạp của thị trường; vượt khó để hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đặt ra trong năm 2024.

Lãnh đạo Vinatex chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

 Ngày 27/02, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã đến chúc mừng, tặng quà các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024).

Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May luôn bám sát các phương châm trong năm 2024 của Tập đoàn đó là Kiên cường – Dũng cảm – Sáng tạo – Đoàn kết để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác khám chữa bệnh và đưa bệnh viện hoạt động ngày càng vững vàng hơn. Hiện nay, Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May có thể tự tin cạnh tranh với các đơn vị y tế khác tại các tỉnh thành nơi có doanh nghiệp dệt may đứng chân.

Chủ tịch Lê Tiến Trường vui mừng khi biết cơ sở vật chất, con người, công việc của Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May ngày càng phát triển. Năm 2023, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May đã đạt được những kết quả cao và duy trì tự chủ một cách bền vững. Đời sống của CBNV, bác sỹ của Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May ngày một cải thiện. Sự phát triển vững như hiện nay chính là niềm vui của các cán bộ đương nhiệm và những người đã khai sinh ra Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May.

Chủ tịch Lê Tiến Trường chia sẻ: Lãnh đạo Tập đoàn rất trân trọng đội ngũ y, bác sỹ đã dũng cảm, hy sinh lựa chọn Bệnh viện Dệt May để chăm sóc sức khỏe cho người lao động của ngành. Vai trò của Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May trong thời gian tới đối với sự phát triển Tập đoàn là hết sức to lớn, nhất là trong việc phát hiện, phòng và chống những bệnh nghề nghiệp mới.

III. VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK, ngày 27/2/2024 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hướng dẫn 1526-HD/ĐUTĐ, ngày 23/02/2024 của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện công tác tuyên giáo năm 2024.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM


Các tin khác