Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023


I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo vấn đề kiểm tra, kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Người chỉ rõ: “Khi có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. Trong quá trình cách mạng, Đảng động viên toàn bộ lực lượng, thông qua tổ chức, thực hiện đường lối, chủ trương mà Đảng đã đề ra.

Trong công tác kiểm tra thì chủ yếu là kiểm tra cán bộ thực hiện Điều lệ Đảng và nghị quyết của Đảng. Hồ Chí Minh cho rằng: “Mục đích lựa chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn”, và cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách. Mà muốn biết sự động viên và thực hành ấy đã đến mức nào, thì phải có kiểm tra”.

Hồ Chí Minh cho rằng, nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như chúng ta đã có ngọn đèn pha, bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm, khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng, chín phần mười khuyết điểm trong công việc chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm.

Hồ Chí Minh yêu cầu những đảng viên giữ vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu và nếu mắc sai phạm càng phải chịu kỷ luật nghiêm khắc, không được châm chước, bao che cho nhau. Trong bất kỳ trường hợp nào, Hồ Chí Minh cũng đòi hỏi mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và bình đẳng về mặt công dân trước pháp luật. Củng cố và tăng cường kỷ luật đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mọi đảng viên và mọi tổ chức đảng. Tăng cường kỷ luật đảng không phải là để kỷ luật cho nhiều đảng viên, mà chủ yếu là để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp lãnh đạo phải biết nghe, dám nghe và khuyến khích được nghe các ý kiến khác nhau, kể cả ý kiến khác với suy nghĩ lâu nay của mình.

Suốt chặng đường cách mạng của Đảng, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng thể hiện chủ yếu trên ba mặt: (1) trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng; (2) trong hoạt động thực tiễn của Đảng nói chung và của ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra nói riêng; (3) trong việc tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hằng năm và các nhiệm kỳ.

Kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thực tế, quyết tâm đẩy mạnh phòng, đấu tranh chống tham nhũng nghiêm túc, hiệu quả và việc thưc thi kiểm soát quyền lực Nhà nước, thể hiện tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, mà minh chứng là hàng loạt vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý (nhất là những vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử) đã cho thấy quyết tâm lớn, nỗ lực cao và sự đồng lòng, nhất trí, ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Những kết quả đạt được trong đấu tranh chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực Nhà nước đã không chỉ khẳng định công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn đã được chú trọng, mà còn cho thấy chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; thực thi bảo vệ pháp chế và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội, tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng, vẫn còn hiện tượng cá nhân vi phạm trong hoạt động thực thi công vụ; can thiệp, làm cản trở hoặc tác động trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, …

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132) không chỉ là một bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Quy định 132 gồm 4 chương, 14 điều, trong đó không chỉ nêu rõ nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, mà còn đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án… đã ra đời. Đó là một Quy định chi tiết, đầy đủ, phù hợp với thực tế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hiện nay.

Đồng thời, tính bao quát và chi tiết của Quy định 132 còn thể hiện rõ ở những quy định về bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác… Đó chính là cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc để cơ quan chức năng bảo vệ người tố giác và những người khác, để họ yên tâm hơn, vững tin hơn trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

Xứng đáng là doanh nghiệp Nhà nước về tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị tiên tiến

Ngày 25/11, đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn chủ đề công tác năm: “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, vừa quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, thành lập cơ quan, tham mưu giúp việc tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, tổ chức triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; tiếp tục thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định phù hợp với văn bản mới của Trung ương.

Trong thời gian qua, thực hiện triển khai các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, công tác chính trị, tư tưởng được tiếp tục được đổi mới. Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, đúng kế hoạch. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ưu tiên, tập trung đầu tư cho khu vực khối doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối có nhiều nỗ lực, ban hành nhiều văn bản, tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối.

Thông tin về vấn đề quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khóa XIV với tinh thần phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Trong đó, có đại diện một số doanh nghiệp nhà nước thuộc diện quy hoạch nhằm góp phần tham mưu cho Đảng về đường lối, quan điểm, chủ trương đối với khu vực doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tập trung sức mạnh, phát huy truyền thống, nền tảng đã xây dựng được. Từ đó, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong khối doanh nghiệp, xứng đáng là doanh nghiệp Nhà nước về tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị tiên tiến, văn hóa, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, đóng góp cao nhất cho các mục tiêu phát triển đất nước đến giai đoạn 2030-2045.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH VINATEX

Vinatex hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với công tác quân sự, quốc phòng an ninh

Ngày 15/11 Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác quốc phòng năm 2022 và năm 2023 tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Báo cáo tại chương trình, đ/c Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex nhấn mạnh: một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục QPAN là tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện nhiệm vụ này, trong những năm qua, Vinatex đã triển khai xây dựng các nhà máy tại một số địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm đóng góp cho ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn, điều này cũng góp phần ổn định tình hình an ninh quốc phòng, giúp nhân dân có niềm tin tuyệt đối với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, đối với NLĐ có trình độ văn hóa thấp, khu vực dân tộc thiểu số, có tính chất đặc biệt, Vinatex đã tuyển dụng, đào tạo tay nghề cho NLĐ, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn, xây dựng văn hóa, tinh thần kỷ luật cho NLĐ, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, trong những năm qua Vinatex đã xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, tuyên truyền CNLĐ không tham gia các cuộc đình công, bãi công, cũng như bị các tổ chức phản động, chống phá Đảng, Nhà nước lôi kéo. Lương bình quân của NLĐ tại Tập đoàn năm 2022 đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng, cao hơn bình quân cả nước (cả nước đạt trên 7,5 triệu đồng/người/tháng). Năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Vinatex vẫn nỗ lực đặt mục tiêu thu nhập trung bình của NLĐ đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Đ/c Lê Tiến Trường đề nghị, Bộ Quốc phòng có các kiến nghị với Đảng, Nhà nước có các chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho các DN khi triển khai sản xuất tại các khu vực tiền tiêu, vùng sâu vùng xa. Bởi đối với DN, nhất là các DN có cổ đông nước ngoài như Vinatex, ưu tiên của các cổ đông là hoạt động SXKD có lợi nhuận, trong khi đó các khu vực này chi phí vận hành, sản xuất, vận tải rất lớn, khó tối ưu được chi phí về lợi nhuận. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ để các DN có thể là “tiền tiêu”, xây dựng thành các vùng phát triển kinh tế kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, cần xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn về phòng chống cứu nạn, phòng cháy chữa cháy để hình thành đội ngũ bán chuyên đối với DN có quy mô lớn. Đây là một trong những nhiệm vụ sống còn, sát sườn đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp hiện nay.

Sau quá trình làm việc khẩn trương, kiểm tra nghiêm túc, toàn diện với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát kiểm tra tài liệu, hồ sơ, báo cáo về thực hiện công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng an ninh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng tình nhất trí cao về kết quả của Đoàn kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Vinatex cần kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, ổn định sản xuất, nắm bắt tâm tư, diễn biến của NLĐ để không xảy ra đình công, bãi công trên diện rộng, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương đảm bảo tình hình quân sự, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, cần nâng cao sức mạnh đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy các cấp trong Tập đoàn, đảm bảo sự gắn kết, lợi ích hài hòa giữa DN và NLĐ. Cùng với đó, phối hợp với BCHQS địa phương trong công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện về công tác cứu hộ cứu nạn, PCCC hàng năm. Đồng thời có ngân sách cho việc mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho NLĐ tại nhà máy, các khu chung cư, nhà ở cho NLĐ.

Với những kiến nghị của Vinatex, Đoàn kiểm tra sẽ có những tham vấn đối với Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh biên giới để mỗi người dân là một lá chắn, mỗi người dân là một pháo đài. Xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ từ chính các DN, địa phương đảm bảo nền quốc phòng toàn dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Vinatex tổ chức hội nghị công tác nhân sự lần thứ hai năm 2023

Ngày 10/11, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức hội nghị công tác nhân sự lần 2 năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm sơ kết kết quả thực hiện chương trình hành động về quản trị nhân sự của 15 đơn vị trực thuộc và triển khai một số nhiệm vụ nhân sự trọng tâm năm 2024.

Đầu năm 2023, Cơ quan điều hành Tập đoàn đã tổ chức hội nghị công tác nhân sự Vinatex lần thứ nhất để củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức cho cán bộ phụ trách nhân sự cho 15 đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nhân sự, duy trì phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tại hội nghị, 15 đơn vị đã ký chương trình hành động về công tác quản lý nguồn nhân lực và cam kết thực hiện 4 nội dung: xây dựng kế hoạch hành động với nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng đơn vị; triển khai toàn diện hệ thống từ điển, năng lực thống nhất, đảm bảo sử dụng cùng một ngôn ngữ trong hệ thống Tập đoàn; triển khai xây dựng hệ thống số hóa quản trị và công bố các khía cạnh văn hóa chủ chốt tại đơn vị.

Đến nay, sau 6 tháng triển khai đã có 2 trên 4 nội dung hết hạn hoàn thành, cần thiết phải có sự nhìn nhận, đánh giá lại các hoạt động, xác định những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý nguồn nhân lực, Ban Tổ chức Đảng ủy, đại diện các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động của các đơn vị, phương hướng, nhiệm vụ của khối nhân lực giai đoạn tiếp theo; báo cáo dự báo về tình hình lao động tiền lương năm 2024; phương thức quản lý và phát triển năng lực đội ngũ nhân sự trẻ tại tập đoàn và các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo năm 2024.

Kết luận hội nghị, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex đánh giá cao nỗ lực của 3 đơn vị hoàn thành về cơ bản chương trình đặt ra tại hội nghị nhân sự diễn ra trong tháng 3 là Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Công ty CP Dệt May Huế, Công ty CP Vinatex Phú Hưng và những đơn vị đã tham gia thực hiện một phần của các chương trình. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị tích cực vẫn có đơn vị chưa hoàn thành đa số các mục tiêu chương trình. Chủ tịch Lê Tiến Trường nhấn mạnh: Thị trường lao động năm 2024 sẽ phải đối diện với áp lực lớn về tiền lương và chi phí tăng cao. Cho nên, yêu cầu đặt ra với khối nhân lực chính là tinh gọn cả trong quy trình xử lý công việc và trong bộ máy của mình.

Năm 2024, công tác đào tạo cần tập trung triển khai 3 loại hình đào tạo: cập nhật thị trường, chính sách; cập nhật chuyên đề về tài chính, nhân lực, sản xuất sợi, may… và đào tạo khóa học theo chuyên đề. Bên cạnh các khóa đào tạo do Tập đoàn tổ chức, các doanh nghiệp cần tổ chức khóa đào tạo của riêng mình. Ban Quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn cần đẩy mạnh hỗ trợ các đơn vị tiếp cận các vấn về trọng tâm trong xây dựng khung năng lực.

Ông Lê Tiến Trường yêu cầu trong tháng 12, các đơn vị khẩn trương rà soát những việc chưa hoàn thành trong kế hoạch đào tạo nhân lực lần thứ nhất, đăng ký chính thức thời gian hoàn thành và các nội dung mới sẽ làm trong năm 2024 theo mẫu Ban Quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn đã hướng dẫn. Giao việc và quyết định huấn luyện viên của từng đơn vị cho học viên các nhóm Young Talent, gắn trách nhiệm của giai đoạn kèm cặp này với cán bộ thế hệ trước một cách cụ thể.

Đảng ủy Vinatex tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Trong 02 ngày 17-18/11, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex nhấn mạnh: Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước” và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước”, Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã xây dựng 04 ban tham mưu, giúp việc với tổng số 15 cán bộ. Để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng. Hội nghị tập huấn lần này với mục đích triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và các kiến thức, kỹ năng về công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra giám sát, Dân vận và Văn phòng cấp ủy cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiên cứu, vận dụng, triển khai đúng, đủ, hiệu quả vào thực tiễn công tác của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban các ban tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn thông tin về các chuyên đề nhận diện chiến tranh không gian mạng và âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; nắm bắt và định hướng dư luận trong cán bộ đảng viên, người lao động; công tác tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên, công tác cán bộ; hướng dẫn chế độ tổ chức đại hội, sinh hoạt đảng, quy hoạch cán bộ, quy trình bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, quy định pháp lý trong công tác văn thư lưu trữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản,…

Chúc mừng nhà giáo tại các cơ sở đào tạo

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), ông Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cùng lãnh đạo một số Ban chức năng của Tập đoàn đã tới chúc mừng đội ngũ giảng viên, CBNV đang công tác tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) và trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC).

Chúc mừng thầy, trò HTU, Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu bày tỏ, là mô hình nhà trường tương đối đặc biệt – trường công lập tự chủ, hoạt động theo các quy chuẩn của trường công lập nhưng tự chủ hoàn toàn về tài chính, Nhà trường phải đối mặt với nhiều khó khăn khi không có nguồn ngân sách hỗ trợ thường xuyên. Tuy nhiên, trong 7 năm bắt đầu triển khai chương trình đào tạo đại học, nhà trường đã gặt hái nhiều thành quả khích lệ, được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (năm 2022) và sau đó 1 năm tiếp tục đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng cho 2 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ may và Quản lý công nghiệp. Hiện nhà trường có 266 giảng viên cơ hữu, trong đó 80% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ; 30% giảng viên đã có kinh nghiệm công tác tại doanh nghiệp từ 3- 5 năm, đây là một trong những yếu tố quyết định đảm bảo sinh viên của trường được trang bị kỹ năng tư duy, thực hành thao tác kỹ thuật đúng với chuẩn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành Dệt May Việt Nam đứng trước những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ, ông Cao Hữu Hiếu nhận định, đây chỉ là khó khăn trong ngắn hạn, và dư địa cho ngành vẫn còn phát triển trong 30 năm tới với trọng tâm là đổi mới nguồn nhân lực từ giản đơn sang lao động trí thức. Do đó, hoạt động đào tạo trong thời gian tới của Nhà trường cần có những định hướng rõ rệt hơn. Trong dịp này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân của Nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.

Tại trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC), sau khi chúc mừng đội ngũ giảng viên, CBNV, Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu chia sẻ, nhà trường luôn là một hạt nhân quan trọng trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo với mô hình là nhà trường trong doanh nghiệp (trực thuộc Tổng Công ty May 10 – CTCP). Hàng năm, nhà trường đã xây dựng và đào tạo ra hàng trăm cán bộ lành nghề, cán bộ kỹ thuật, chuyền trưởng, tổ trưởng cho ngành may, góp phần tạo ra hiệu quả cho doanh nghiệp. Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu mong rằng, trong thời gian tới, khi các yêu cầu về chuyển đổi nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế số, nền kinh tế xanh và tuần hoàn, yêu cầu về đội ngũ nguồn lao động trí thức ngày càng được nâng lên. Trong đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực cần được triển khai sâu rộng, trước tiên là cung cấp nguồn nhân lực cho Tổng Công ty May 10 – CTCP và sau là cho các DN trong Vinatex và ngành dệt may. Với lợi thế là mô hình “nhà trường trong doanh nghiệp”, LBC cần phát huy hơn nữa thế mạnh để từng bước hoạt động độc lập, có hiệu quả. Đội ngũ giảng viên nhà trường vững tin, trau dồi nghiệp vụ để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đón đầu các cơ hội của ngành dệt may trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Cao Hữu Hiếu cùng lãnh đạo, chuyên viên các Ban chức năng của Tập đoàn là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã tới tặng hoa chúc mừng nhà trường. Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam chúc đội ngũ CBGV nhà trường tiếp tục có những thành công mới và đào tạo ra những lứa cán bộ cho ngành dệt may nói riêng và các ngành kỹ thuật khác nói chung. Nhà trường quan tâm phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn trong công tác đào tạo, cũng như các hoạt động SXKD để gắn kết hơn nữa công tác đào tạo với hướng nghiệp, đẩy mạnh mô hình hợp tác nhà trường và doanh nghiệp…

Thông báo mạo danh Tập đoàn Dệt May Việt Nam lừa đảo tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội

Hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả mạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức tuyển dụng và thu phí đối với ứng viên. Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tuyên truyền, phổ biến cho đảng viên và người lao động nắm bắt hiện tượng lừa đảo tuyển dụng và thu phí này. Tất cả các thông báo tuyển dụng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được đăng chính thống trên website của Vinatex là: www.vinatex.com.vn hoặc các kênh tuyển dụng uy tín và KHÔNG THU BẤT CỨ KHOẢN PHÍ nào liên quan đến ứng tuyển và tuyển dụng. Tập đoàn mong muốn người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội, không để người thân, bạn bè bị những đối tượng giả mạo lừa đảo.

III. VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Công văn số 1441-CV/ĐUTĐ, ngày 24/11/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM


Các tin khác