Đảng ủy Vinatex họp Ban chấp hành thông qua Đề án thành lập các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy theo Quy định số 87-QĐ/TW


Sáng 10/3, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành thông qua Đề án thành lập các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Tiến Trường- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex đã phổ biến, quán triệt đến các Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn những qui định, nguyên tắc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo Quy định số 87-QĐ/TW.

Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Theo Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, việc sắp xếp kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy phải kịp thời, tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy trong quý I/2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo về Đề án thành lập các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy theo Quy định số 87-QĐ/TW và ban hành Nghị quyết số 29-NQ/ĐUTĐ, ngày 2/3/2023 về công tác tổ chức cán bộ theo Quy định 87-QĐ/TW.

Sau khi thảo luận, trao đổi ý kiến, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn thống nhất biểu quyết tán thành 100% với Nghị quyết số 29-NQ/ĐUTĐ của Đảng ủy Tập đoàn về chấm dứt hoạt động của các Ban hợp nhất theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 kể từ ngày 1/4/2023; nhất trí với Đề án thành lập 4 cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, gồm: Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, Cơ quan Ủy ban kiểm tra.

PV


Các tin khác