Đảng ủy Vinatex bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú


Sáng 07/01/2022, tại TP.HCM, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức  khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 80 quần chúng ưu tú đến từ các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn tại phía Nam.

Lớp bồi dưỡng giới thiệu đến các học viên những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở…

Thông qua lớp học, các học viên được nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị để phấn đấu rèn luyện và sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cẩm Hà


Các tin khác