Ban chỉ huy quân sự Vinatex nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng


Ngày 18/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng năm 2023.

Ban chỉ huy quân sự Vinatex được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng năm 2023

Trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự Vinatex đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vinatex đã xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, tuyên truyền công nhân lao động không tham gia các cuộc đình công, bãi công, cũng như bị các tổ chức phản động, chống phá Đảng, Nhà nước lôi kéo. Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD gắn với công tác quân sự, quốc phòng an ninh…

Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhận thức sâu sắc công tác quốc phòng an ninh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nên Đảng ủy Tập đoàn, Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn đã chỉ đạo xuyên suốt tới các đơn vị thực hiện công tác quốc phòng và an ninh theo đúng chức năng, sát với thực tiễn và yêu cầu. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ nhân viên, nắm vững các quy định của Nhà nước về kiến thức QPAN trong tình hình mới.

Trong năm 2022 và 2023, dù tình hình chính trị, kinh tế có nhiều diễn biến bất lợi, gây tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh, tuy nhiên tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn vẫn giữ được ổn định, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung quán triệt, tổ chức triển khai sâu rộng, kịp thời và quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của 14 Ban CHQS các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và lực lượng dân quân tự vệ trong phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự, nề nếp huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng…

PV


Các tin khác