Phổ biến 3 Thông tư mới ban hành của Bộ Lao động TB&XH về công tác An toàn VSLĐ


* Thực hiện Thông tư số 07/2016/ TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong Thông tư (chi tiết theo file đính kèm).

* Thực hiện Thông tư số 08/2016/ TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong Thông tư (chi tiết theo file đính kèm).

* Thực hiện Thông tư số 13/2016/ TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 06 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong Thông tư (chi tiết theo file đính kèm).


Các tin khác