Công văn và phiếu khảo sát thực trạng ngành DMVN và mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0


Thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao tại Quyết định số: 1303/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 05 năm 2018, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đang tiến hành thực hiện Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu, đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với ngành dệt may Việt Nam nhằm đề xuất định hướng chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển trong giai đoạn 2019-2030”.

Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tiến hành khảo sát và thu thập thông tin, nội dung tập trung vào “Thực trạng ngành dệt may Việt Nam và mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. Tập đoàn đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin theo các biểu mẫu Sợi – Dệt – Nhuộm – May đính kèm.

Xem chi tiết Công văn khảo sát thực trạng ngành Dệt May Việt Nam và mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0 tại đây!

Xem chi tiết phiếu khảo sát thực trạng ngành Dệt May Việt Nam và mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0 tại đây!


Các tin khác