Bản tin pháp luật Tháng 11/2022 (Số 141)


Bản tin pháp luật Tháng 11/2022 (Số 141)

  1. NGHỊ ĐỊNH:
  2. Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chi tiết chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy định biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

            Theo đó thời gian công bố, phổ biến chỉ tiêu tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) như sau:

– Số liệu GDP được công bố như sau:

+ Số liệu ước tính quý I: Công bố chậm nhất ngày 29/3 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Công bố chậm nhất 29/6 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Công bố chậm nhất 29/9 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Công bố chậm nhất ngày 29/12 hằng năm;

            + Số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Công bố chậm nhất ngày 39/3 năm kế tiếp;

            + Số liệu chính thức cả năm và theo quý của cả năm báo cáo: Công bố chậm nhất ngày 29/9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

– Số liệu GRDP được công bố như sau:

+ Số liệu ước tính quý I: Công bố chậm nhất ngày 25/3 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Công bố chậm nhất ngày 29/5 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Công bố chậm nhất ngày 25/9 hằng năm;

+ Số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Công bố chậm nhất ngày 25/11 hằng năm;

+ Số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Công bố chậm nhất ngày 25/3 năm kế tiếp;

+ Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Công bố chậm nhất ngày 29/9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

  1. THÔNG TƯ:
  2. Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

            Theo đó, trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập Quỹ theo quy định mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm thì:

– Doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm, đồng thời phải nộp tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 67/2022/TT-BTC.

– Trường hợp nhận điều chuyển Quỹ thì thời hạn 05 năm đối với khoản nhận điều chuyển Quỹ được xác định kể từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhận điều chuyển Quỹ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2022.


Các tin khác