Bản tin pháp luật Tháng 07/2021 (Số 126)


Bản tin pháp luật Tháng 07/2021 (Số 126)

  1. NGHỊ ĐỊNH:

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, điển hình như:

– Bổ sung thêm nguyên tắc sắp xếp, xử lý tài sản công: Việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ, chuyển mục đích SDĐ, số tiền bồi thường, hỗ trợ (nếu có) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bằng tiền (ngoài số tiền bán tài sản trên đất, tiền chuyển nhượng QSDĐ, chuyển mục đích SDĐ, số tiền bồi thường, hỗ trợ được xác định theo đúng quy định thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật về NSNN.

– Sửa đổi quy định về hình thức khác trong xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại. Các hình thức khác do Thủ tướng xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

– Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan thẩm định báo cáo Thú tướng xem xét, quyết định.

Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01/9/2021 (Riêng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký).

2. THÔNG TƯ

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Civid-19

            Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau:

            – Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

            – Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BTC.

            – Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện bằng 80% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC.

            – Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoản (trừ lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoản cho cá nhân, phí giám sát hoạt động chứng khoán) bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

            – Phí hải quan bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC;…

            Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 đến ngày 32/12/2021.

3. QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

            Theo đó quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện để nhận được tiền hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng là người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, bao gồm:

            – Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương;

            – Hỗ trợ NLĐ ngừng việc;

            – Hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

            – Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

            – Hỗ trợ NSDLĐ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất;

            – Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;

            – Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2021.


Các tin khác