Bản tin pháp luật Tháng 03/2023 (Số 145)


Bản tin pháp luật Tháng 03/2023 (Số 145)

  1. NGHỊ ĐỊNH:
  2. Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều các Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Theo đó,

Sửa đổi khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP: Đối với trái phiếu trong nước, trường hợp DN phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố quy định tại Điều 17 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, DN có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo nguyên tắc:

+ Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan;

+ Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận;

+ DN phát hành phải công bố thông tin bất thườngphải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

            Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP: Việc thay đổi điều kiện, điều khoản của tría phiếu phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

            + Tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP;

            + Nếu kéo dài kỳ hạn trái phiếu thì tối đa không được quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư;

            + Nếu người sở hữu trái phiếu không chấp nhận thay đổi DN có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

            – Ngưng hiệu lực các quy định sau đây:

            + Điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân;

            + Khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành.

            + Điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về xếp hạng tín nhiệm đối với DN phát hành trái phiếu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (5/3/2023).

  1. THÔNG TƯ:
  2. Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 thực hiện quy tắc xuất xử hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Theo đó, thay thế Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục I tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT) bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BCT.

Thay thế Phụ lục III Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT) bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BCT.

Thay thế Phụ lục IV – Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT) bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BCT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023.

  1. Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Theo đó, giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, sản xuất điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam được sửa đổi áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022.

Bên cạnh đó, các quy định tại khoản 2, 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC bị thay thế và quy định mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, hồ sơ hoàn thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC cũng được sửa đổi như sau:

– Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cấp phép theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP;

– Nộp bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023.

  1. Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với nhà thầu (trường hợp bên giao thầu là tổng thầu, nhà thầu chính thì có thể nghiên cứu vận dụng các mẫu hợp đồng này):

            – Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng;

            – Mẫu hợp đồng thi công xây dựng;

            – Mẫu hợp đồng Thiết kế- Mua sắm vật tư, thiết bị- Thi công xây dựng công trình (EPC);

Khi sử dụng các mẫu hợp đồng này thì dựa vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của gói thầu, dự áncác quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 50/2021/NĐ-CP) hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2023.

  1. Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Theo đó, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập:

Sửa đổi trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương như sau:

– Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.

Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương;

– Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm (Thông tư 15/2019/TT-BYT chỉ quy định thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2023.

  1. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, bao gồm:

– QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

– QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

– QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

– QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

– QCVN 10:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2023.

  1. Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP

Theo đó, Thông tư này bổ sung thêm quy định về phân phối lợi nhuận đối với CTCP, TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của nhà nước, cụ thể:

– DN thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.

Đơn cử đối với doanh nghiệp (DN) có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

+ Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết (nếu có);

+ Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế;

+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển DN (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của DN có quy định việc trích lập Quỹ này);

+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho NLĐ trong DN, quỹ thưởng người quản lý DN theo quy định;

+ Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong DN thực hiện nộp vào NSNN theo quy định.

– Trường hợp DN hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2023.


Các tin khác