Bản tin pháp luật Tháng 01/2023 (Số 143)


Bản tin pháp luật Tháng 01/2023 (Số 143)

  1. NGHỊ QUYẾT:
  2. Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó:

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với DN, hộ gia đình, cá nhân đang được NN cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Như vậy, quy định này áp dụng đối với DN, hộ gia đình, cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nói chung không bắt buộc phải ngừng SXKD theo quy định tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022.

Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định trên.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ các Tập đoàn, Tổng công ty NN chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023.

  1. THÔNG TƯ:
  2. Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 quy định thực hiện phát triển điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán đinệ mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Theo đó, Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, như:

– Điểm a khoản 1 Điều 4 (Phát triển dự án điện mặt trời nối lưới);

– Bãi bỏ cụm từ “Giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.” tại điểm a khoản 1 Điều 5.

– Bãi bỏ cụm từ “(không quá 01 MW và 1,25 MWp)” tại điểm a khoản 2 Điều 5.

– Bãi bỏ một phần của Phụ lục 1 Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới ban hành kèm theo Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020:

+ Bãi bỏ điểm a, điểm b và điểm d khoản 2 Điều 2.

+ Bãi bỏ cụm từ “và chấm dứt sau 20 (hai mươi) năm kể từ Ngày vận hành thương mại.” tại Điều 6.

+ Bãi bỏ từ “2020” tại các Phụ lục A, B, C, D, E và G.

– Bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Phụ lục 2 Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho Hệ thống điện mặt trời mái nhà ban hành kèm theo Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2023.

III. QUYẾT ĐỊNH:

  1. 1. Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Theo đó, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN , bao gồm:

– Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước:

+ Ngân sách bộ, ngành: 03 mẫu biểu

+ Ngân sách địa phương: 07 mẫu biểu; Đã bỏ bớt 02 mẫu biểu số 06 /BBKT-NSĐP và 07 /BBKT-NSĐP so với hiện hành

+ Các đơn vị dự toán, Ban QLDA trực thuộc bộ, ngành, địa phương: 02 mẫu biểu

– Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng: 04 mẫu biểu

– Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu: 03 mẫu biểu

– Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp: 06 mẫu biểu

– Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: 04 mẫu biểu

– Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng: 03 mẫu biểu

– Hồ sơ chung: 30 mẫu biểu; (Đã bổ sung mẫu biểu số 30/CVTB so với hiện hành).

Cụ thể đối với doanh nghiệp thì có các mẫu biểu sau đây:

– Kế hoạch kiểm toán (áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt đông liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của doanh nghiệp).

– Biên bản kiểm toán (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp).

– Biên bản kiểm toán (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của doanh nghiệp)

– Báo cáo kiểm toán (Áp dụng cho cuộc kiểm toán thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống).

– Báo cáo kiểm toán (áp dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý vấn đề tài chính trước khi thực hiện công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa).

– Báo cáo kiểm toán (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/2/2023 và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN.

 


Các tin khác