Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022


I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Trong 7 ngày (03 – 9/10), Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án: Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Ngay sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH TW 6 tới các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Long Hải đã yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng nội dung Hội nghị. Qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị lần này.

Hội nghị của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào ngày 14/10 và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào ngày 23/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo 02 Hội nghị.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng uỷ trực thuộc tham gia kết nối với điểm cầu Trung ương. Hai hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm sớm đưa Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng.

* Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về vùng Tây Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải quán triệt thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết; nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng. Đổi mới tư duy phát triển, nhất là về liên kết vùng, tiểu vùng; về cơ chế, chính sách đặc thù; về phân bổ nguồn lực; về nguồn nhân lực, tiềm năng, lợi thế nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, các tiểu vùng và từng tỉnh trong vùng, tiểu vùng; giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng; các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tiểu vùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng. Các cơ quan ở Trung ương cần tăng cường phối hợp với Hội đồng vùng và các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng. Xây dựng, tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng; phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, coi đây là nhân tố hàng đầu có tính quyết định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền….

* Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tiếp theo 3 Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; Trung du và miền núi Bắc Bộ; và mới đây là Vùng Tây Nguyên, đây là hội nghị thứ 4 được Bộ Chính trị tổ chức nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ bao gồm TP.HCM và 5 tỉnh trực thuộc Trung ương: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng Bí thư yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Phải khơi dậy, phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo; ý chí, quyết tâm, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng; quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, đã đạt được.

“Tất cả các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong vùng phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của vùng động lực phát triển lớn nhất, đầu tàu kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước; xác định rõ tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức, điểm nghẽn đối với phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng có vai trò đặc biệt quan trọng để đề ra các chính sách, biện pháp cụ thể, sát hợp, có tính khả thi cao, tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng” – Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng. Tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tích hợp, đa ngành…

Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới

Sáng 18/10, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Nội dung Hội thảo được chia làm hai phiên, thảo luận theo hai nhóm lĩnh vực: 1) một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế do GS.TS Phùng Hữu Phú chủ trì; 2) thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước do TS. Nguyễn Long Hải chủ trì.

Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước nói riêng, mỗi đảng ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, kinh tế nhà nước tiếp tục được khẳng định là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước giữ vững, ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng điều tiết, dẫn dắt phát triển kinh tế – xã hội, khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường. Đây cũng được xem là chức năng quan trọng của kinh tế nhà nước, cũng như là đặc trưng khác biệt, tiến bộ của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khu vực kinh tế nhà nước đã đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt phát triển trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến đảm bảo an ninh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, như các lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, sản xuất công nghiệp… Nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã trực tiếp tham gia phục vụ an ninh-quốc phòng, có nhiều đóng góp thực hiện chính sách an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại và hạn chế liên quan đến vai trò cũng như hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong sự so sánh, đối chiếu với các nguồn lực mà doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ.

Hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng và những vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước; đề xuất quan điểm, định hướng và các cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Từ đó, góp phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và chuẩn bị Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, của Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị.

Doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng 10/10, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng.

Tham gia trong đoàn có đại diện Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đảng bộ Khối hiện có 38 đảng bộ trực thuộc với 1.140 tổ chức cơ sở đảng, 5.902 chi bộ trực thuộc, 87.899 đảng viên. Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhưng Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch – vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Năm 2021, tổng doanh thu toàn Khối vượt 43,3% kế hoạch năm, tăng 7,8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế vượt 41,7% kế hoạch năm, tăng 22,5% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước vượt 2% kế hoạch năm.

Với kết quả này, có sự đóng góp của Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đây cũng là năm Tập đoàn có dấu mốc đặc biệt trong 25 năm hình thành và phát triển. Lần đầu tiên trong lịch sử Tập đoàn có lợi nhuận hợp nhất đạt hơn 1440 tỷ đồng, bằng khoảng 250% so với năm 2020, bằng 190% so với năm 2019 trước dịch. Các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 tăng dần theo các năm, năm sau cao hơn năm trước.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo Chủ tịch nước kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số; hoạt động tín dụng ngân hàng; đảm bảo an ninh năng lượng; đảm bảo an ninh lương thực; cung cấp dịch vụ viễn thông…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Khối, cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng; đoàn kết, quyết tâm cao, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. “DNNN không chỉ giải quyết các thách thức phát triển kinh tế – xã hội mà còn là “ngọn cờ” bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Vai trò của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tập đoàn được coi trọng, phát huy nhưng không làm thay, không buông lỏng kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; luôn quan tâm đến người lao động.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bộ máy điều hành, hệ thống quản trị các DNNN phải được kiện toàn nâng cấp; áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ tâm và tầm; cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty.

Theo Chủ tịch nước, có thể ban hành các chỉ số để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cũng cần đi đầu trong nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ xung quanh, hình thành các chuỗi giá trị.

Chủ tịch nước cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế. Vai trò chủ đạo của các tập đoàn là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập, kết nối với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, DNNN cần góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn, quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn mà tư nhân không muốn đầu tư.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các tập đoàn tiếp tục góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; tăng cường đối thoại trực tiếp với người lao động góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH VINATEX

Vinatex khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý doanh nghiệp cấp cao

Từ ngày 24-28/10, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cho 53 cán bộ quản lý doanh nghiệp cấp cao.

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, ông Lê Tiến Trường-Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết, 53 học viên tham gia chương trình học lần này là những người đã trưởng thành từ quản lý và có nhiều năm kinh nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau tại các đơn vị. Khóa học với những nội dung mang tính chất bồi dưỡng chuyên sâu diễn ra trong 10 ngày với phương thức không phải là giảng dạy mà là sự trao đổi, trong đó các giảng viên đóng vai trò là người dẫn đường. Trong 5 ngày học tập trung tại Tập đoàn, các học viên sẽ được học các nội dung về tài chính, luật, qui chế nội bộ, thị trường và chiến lược, kỹ năng. Sau đó, lớp sẽ chia làm 2 để nghiên cứu khảo sát tại mô hình là khoản đầu tư đang có hiệu quả của Tập đoàn ở khu vực miền Trung là Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Dệt May Huế và Sợi Phú Bài.

Chủ tịch Lê Tiến Trường nhấn mạnh: Lớp học được tổ chức là nỗ lực của lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị, đối tác và của chính các học viên. Nội dung của khóa bồi dưỡng nếu tách riêng ra sẽ không có gì mới nhưng chúng ta đang quyết tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp cao hiểu, nhìn và hành động giống nhau nên cần một chương trình với nội dung tổng thể. Với tính chất cập nhật kiến thức nên cần có sự tương tác, trao đổi 2 chiều giữa các học viên và học viên với giảng viên. Khóa bồi dưỡng phải đạt được cả 3 mục tiêu là cập nhật kiến thức mới, trưởng thành hơn trong quản trị và hình thành nên hệ thống mối liên kết giữa cán bộ quản lý cấp cao của các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Thông qua khóa học, các học viên nắm bắt chuyên sâu: kỹ năng viết, kỹ năng điều hành họp/thuyết trình, chiến lược phát triển của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, mô hình tổ chức Tập đoàn, thị trường dệt may thế giới, vị thế của Việt Nam trong chuỗi, các FTA và các đối thủ cạnh tranh chính, quy chế nội bộ (gồm: quy chế tổ chức hoạt động, quy chế Hội đồng quản trị, quy chế quản lý Người đại diện, phân cấp HĐQT/Tổng giám đốc), quy định nội bộ (Quy định về chế độ hoạt động của người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại doanh nghiệp), phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, báo cáo kiểm toán, báo cáo phân tích giá thành, hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát nội bộ, các quy định pháp luật đối với công ty cổ phần và công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

HTU khai giảng năm học 2022-2023

Ngày 13/10/2022, Trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Hoàng Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HTU cho biết, ngành Dệt May Việt Nam được dự báo sẽ đạt 43-44 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2022, tăng khoảng 8,6% so với năm 2021 trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo chỉ tăng trưởng khoảng 3,2% trong năm 2022. Những thuận lợi trong phát triển kinh tế thời gian qua chính là cơ hội để HTU tiến nhanh hơn vào công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 để làm nền tảng cho giáo dục đại học, là cơ hội để kiến tạo một cộng đồng sinh viên trong tương lai có khả năng làm việc hiệu quả trong nền kinh tế số.

Năm 2022, HTU xác định là năm “Phát triển trường học tư duy, người học chủ động – Vì thế hệ sinh viên chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”. Hiệu trưởng HTU hy vọng, các tân sinh viên của HTU sẽ viết tiếp truyền thống của những lớp sinh viên đi trước, phấn đấu phát huy giá trị cốt lõi về chất lượng và tính chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập, góp phần nâng tầm ngành Dệt May Việt Nam.

Chúc mừng thầy, trò nhà trường trong Lễ khai giảng năm học mới, ông Lê Tiến Trường- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex, Chủ tịch Hội đồng trường HTU cho biết, Nhà trường sẽ cố gắng trang bị cho các em phương pháp tư duy, tự học, tự nghiên cứu, cách thức xác định những kiến thức, kỹ năng mà các em cần cho mục tiêu công việc tương lai trong ngành dệt may. Trong nền kinh tế tri thức và xã hội internet thì kỹ năng căn bản nhất để tồn tại và phát triển là khả năng tự học, tự làm mới mình. Xã hội hiện đại, làm việc theo nhóm, phân chia chuyên môn hoá sâu, hợp tác xuyên không gian và thời gian, xuyên quốc gia, dân tộc, vì thế kiến thức chuyên môn chỉ là cái lõi, là động cơ của các em trong tương lai. Còn các kỹ năng khác các em cần rèn luyện, tích luỹ, có ý thức chuẩn bị ngay từ ngày đầu tiên của đời sinh viên chính là ngoại ngữ, năng lực thông tin, trình bày, diễn giải…

Ông Lê Tiến Trường chia sẻ: Mỗi tân sinh viên chắc chắn đều mang trong mình những hoài bão, ước mơ, những mục tiêu về nơi làm việc, thu nhập… để thành hiện thực các em cần có lộ trình tiến đến mục tiêu đó. Hiểu biết về ngành, chuyên môn các em có 4 năm phía trước.

Ngành dệt may thời trang là một ngành truyền thống, chưa có nguy cơ bị thay thế, còn phát triển với dư địa lớn tại Việt Nam trong 30 năm tới. Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các doanh nghiệp trực thuộc luôn mong muốn được đón nhận các em sau khi tốt nghiệp.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2021-2022, nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường đã được Vinatex tặng Bằng khen và Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tập đoàn Dệt May Việt Nam”. Nhà trường đã vinh danh 2 sinh viên đạt thủ khoa đầu vào năm học 2022-2023.

Hanosimex và Hansae ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Chiều 11/10 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex) và Tập đoàn Hansae (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược và đặc quyền về dự án vải tái chế.

Ông K.Kim – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hansae cho biết Vinatex, Hanosimex và Hansae sẽ là những đơn vị đầu tiên xây dựng chuỗi cung ứng hoàn thiện từ sợi – dệt – nhuộm – may dành riêng cho các sản phẩm tái chế tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông K.Kim – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hansae cho biết, Hanosimex và Hansae đã có sự hợp tác và mở rộng kinh doanh trong suốt 8 năm qua và luôn giữ được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Ông K.Kim nhấn mạnh, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động không nhỏ tới đời sống của nhân loại, điều này đã thúc đẩy những biện pháp hành động mạnh mẽ hơn của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Không nằm ngoài xu hướng đó, ngành Dệt May cũng đã và đang khởi động phát triển các sản phẩm xanh, dệt may tái chế… nhằm giảm bớt lượng rác thải. Với sự kiện lần này, Vinatex, Hanosimex và Tập đoàn Hansae sẽ là những đơn vị đầu tiên trong ngành Dệt May Việt Nam tạo ra bước ngoặt mang tính “lịch sử” với việc xây dựng chuỗi cung ứng hoàn thiện từ sợi – dệt – nhuộm – may dành riêng cho các sản phẩm tái chế. Hansae tin tưởng với đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của Tập đoàn, cùng với đó là mạng lưới các đơn vị trải dài khắp cả nước của Vinatex sẽ là cơ hội giúp hai bên hợp tác sâu rộng hơn. Với Hanosimex, đây sẽ là “bước chân đầu tiên” mà Hansae bước đi cùng Vinatex để hiện thực hóa con đường phát triển, tạo ra sự thành công lớn sau này.

Ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc Hanosimex nhận định, sản xuất sợi và vải từ xơ tái chế là lĩnh vực mới đối với Hanosimex. Do đó, trong thời gian tới Tổng Công ty sẽ nghiêm túc, tập trung nguồn lực, hợp tác chặt chẽ với Hansae để thực hiện thành công dự án này. Đồng thời, ông Hùng cũng đề nghị các bộ phận liên quan của hai đơn vị khẩn trương triển khai các bước đi, công việc cụ thể để thực hiện dự án một cách nhanh chóng nhất, sớm mang lại hiệu quả cho đôi bên.

Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường đánh giá cao sự chuyển giao công nghệ từ phía đối tác, đặc biệt là Hansae nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của các đơn vị trong hệ thống, đặc biệt là Hanosimex

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex cho rằng, nền kinh tế tuần hoàn và các sản phẩm quần áo thân thiện với môi trường là một trong những xu hướng của thị trường dệt may thế giới. Từ nay cho tới năm 2050, EU sẽ có những quy định mới về sản phẩm dệt may, trọng tâm là các sản phẩm xanh. Do đó, việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Hanosimex và Hansae sẽ giúp hai bên tăng khối lượng và tỷ trọng các sản phẩm mặt hàng dệt kim có nguồn gốc tái chế, sản phẩm thời trang xanh thân thiện với môi trường.

Với tư cách là công ty mẹ, Vinatex cam kết hỗ trợ Hanosimex trong các chương trình về đào tạo nguồn nhân lực, nền tảng quản lý (hệ thống hạ tầng kỹ thuật số) dựa trên lợi ích chung, tuân thủ pháp luật và xu hướng thị trường thời trang trên toàn thế giới. Vinatex đánh giá cao sự chuyển giao công nghệ từ phía đối tác, đặc biệt là Hansae nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của các đơn vị trong hệ thống, đặc biệt là Hanosimex. Với quy mô 40 đơn vị thành viên, cùng mục tiêu chiến lược trở thành một điểm đến, cung ứng trọn gói các sản phẩm xanh cho ngành dệt may và thời trang, Vinatex hướng đến những quan hệ đối tác rộng hơn ngoài lĩnh vực dệt kim, bao gồm: hàng dệt thoi, hàng thể thao và dệt gia dụng…

Ông Nguyễn Song Hải – Phó Tổng Giám đốc Vinatex, Chủ tịch HĐQT Hanosimex cho biết, ngay sau buổi ký kết đơn hàng đầu tiên, khoảng 4.000 tấn vải tái chế dành cho thị trường EU sẽ được đưa vào sản xuất. Đồng thời tiếp tục hoàn thành làm mẫu các sản phẩm sợi, vải, phát triển thành công các thị trường khác như: Mỹ, Nhật Bản… với cả hai mặt hàng vải là dệt kim và dệt thoi nhằm đưa doanh số của cả hai bên đạt 500 triệu USD vào năm 2025 và 1 tỷ USD vào năm 2030. Chủ tịch HĐQT Hanosimex bày tỏ hy vọng, sự hợp tác của Hanosimex và Hansae sẽ là mối quan hệ gắn bó mật thiết, thân tình, cùng phát huy lợi thế của hai bên, hướng tới sự hợp tác bền vững, lâu dài.

Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt, May, Da – Giầy lần thứ 3

Ngày 20/10, tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU), CLB Khoa học Dệt, May, Da – Giầy Việt Nam (VIATAL) tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt, May, Da – Giầy lần thứ 3.

Trên cơ sở thành công của Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt, May, Da – Giầy lần thứ 1 và lần thứ 2 (NSCTEX 2018 và NSCTEX 2020) được tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt, May, Da – Giầy lần thứ 3 (NSCTEX 2022) được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã thu hút gần 100 nhà khoa học tham gia với 54 báo cáo khoa học được phản biện thông qua 2 vòng độc lập. Hội nghị đánh dấu sự tiếp nối trọng trách xây dựng diễn đàn cho nhà khoa học thông báo các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Dệt, May, Da – Giầy. Đồng thời, tạo ra cơ hội để các nhà khoa học, đồng nghiệp và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi những vấn đề thời sự liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các Trường đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp dệt may, da giầy.

Phát biểu tại Hội nghị ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex nhận định, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội” là trọng tâm trong phát triển kinh tế, ngành Dệt May cũng không nằm ngoài xu thế đó. Những kết quả nghiên cứu hoàn toàn có thể được triển khai áp dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Các kết quả nghiên cứu tập trung vào các nội dung như công nghệ và thiết bị đối với toàn chuỗi sản xuất Sợi – Dệt – Nhuộm – May, đặc biệt chú trọng sản xuất bền vững – là những vấn đề mà ngành Dệt May Việt Nam đang tiếp cận, cũng là xu hướng tất yếu của ngành trên toàn thế giới. Điều này cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng gắn với thực tế sản xuất, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chiến lược phát triển của toàn ngành. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chúng tôi thực sự quan tâm đến những chủ đề nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề mà các đơn vị sản xuất đang phải hàng ngày đối mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng hay đón đầu những xu thế chung của các thị trường mà Dệt May Việt Nam đang hướng đến.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia đã cùng thảo luận về các vấn đề khoa học công nghệ trong lĩnh vực dệt, may, da – giầy thông qua 01 phiên chung và 03 phiên hội thảo chuyên đề: (1) Công nghệ và vật liệu sợi, dệt, nhuộm, da – giầy; (2) Công nghệ và thiết bị may, thời trang; (3) Kinh doanh và phát triển bền vững dệt may, da – giầy.

Tại phiên chung, Hội nghị cùng thảo luận về ứng dụng của khoa học công nghệ trong lĩnh vực dệt, may, da – giầy với 05 bài trình bày đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu về dệt, may, da – giầy tại Việt Nam.

Đại hội chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Trong tháng 10/2022, 89 chi bộ thuộc các đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các chi bộ thuộc Đảng bộ: Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Hà Nội, Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Dệt May 8/3, CTCP-Viện nghiên cứu Dệt May, Trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Nam Định, Tổng công ty CP Phong Phú, Tổng công ty CP May Việt Tiến, Tổng công ty CP Việt Thắng – CTCP, Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex Hồ Chí Minh và Công ty CP Dệt May Liên Phương.

Tại Đại hội, các chi bộ đánh giá, tổng kết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng hướng dẫn, điều lệ của Đảng.

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đại hội cũng là dịp để cổ vũ, động viên và khích lệ mỗi đảng viên tiếp tục đổi mới, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Sau Đại hội, các chi bộ sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện những nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng tại đơn vị.

Năm 2023 là thời điểm đảng viên và người lao động thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam nỗ lực phấn đấu, tạo đà mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

III. VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị ban hành về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị ban hành về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quy định số 06-QĐ/ĐUK, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG VINATEX


Các tin khác