Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 1/2023


I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta đã đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong các nhóm giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN được nêu trong Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh giải pháp Đảng khuyến khích và bảo vệ cán bộ thực hiện “6 dám”. Đó là dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu.

Để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ngày 28-7-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Một trong những điểm mới của quy định này là, công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Tiếp đó, ngày 22-9-2021, Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận 14 nêu rõ: Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 nêu: phải triển khai các giải pháp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng cơ chế, chính sách cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, sớm khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, trong công tác cán bộ một lần nữa khẳng định quyết tâm cao xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đồng thời cũng xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành có ban hành bao nhiêu văn bản thì nhân cách của người cán bộ, đảng viên có vai trò rất lớn trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Năm 2023 được xác định là năm có nhiều khó khăn của Vinatex. Để thực hiện công tác xây dựng Đảng và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Vinatex xác định một số nội dung, trong đó có “kiên trì công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của thị trường và công nghệ”. Cùng với việc đào tạo, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng luôn nắng nghe những đề xuất mới và khuyến khích phong trào “1 triệu sáng kiến” của cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng: Phản ứng chính sách kịp thời với ưu tiên phù hợp

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2022 và định hướng điều hành năm 2023”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ XHCN, phát huy tối đa năng lực của tất cả mọi người, tất cả doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân (mọi người dân, mọi doanh nghiệp hoạt động theo luật pháp và được luật pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình một cách tốt nhất); xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN (đầu tư, kinh doanh theo quy luật thị trường, quy luật cung-cầu, quy luật cạnh tranh nhưng có sự can thiệp của Nhà nước khi cần thiết).

Quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển, phát huy tối đa yếu tố quyết định là yếu tố con người; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề của thời kỳ kế hoạch 5 năm 2021-2025 với dự báo khó khăn, thách thức hơn so với năm 2022 và nhiều hơn thời cơ thuận lợi, đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng ứng xử phù hợp với mọi rủi ro, thách thức, có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả”.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm cân bằng, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng kinh tế, phù hợp với tình hình thực tiễn; các chính sách phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa, không triệt tiêu mà bổ sung cho nhau, bảo đảm hiệu quả tổng thể.

Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh thông tin. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư xã hội qua hợp tác công tư. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Đảng uỷ Khối DNTW triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 27/12, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị xác định năm 2023 sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác Tuyên giáo; chủ động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tập trung nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, trực tiếp làm công tác dân vận. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối chỉ đạo tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp cùng cấp để tổ chức tốt các hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. Quan tâm đảm bảo đời sống và thu nhập chính đáng của người lao động.

UBKT các cấp chủ động tham mưu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT các cấp, tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá đảng bộ trực thuộc và quy định về đánh giá cán bộ theo vị trí, việc làm; nâng cấp phần mềm quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; cụ thể hóa các tiêu chí và triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Khối; nghiên cứu, triển khai thực hiện “Sổ tay đảng viên điện tử”, “Sổ biên bản điện tử”. Tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo nghị quyết nhiệm vụ công tác năm và chương trình công tác năm 2023, các nghị quyết chuyên đề. Văn phòng cấp ủy các cấp tham mưu thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác hàng quý, năm; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, tổ chức các hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối tiếp tục tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư; tham mưu thành lập các ban xây dựng Đảng của cấp ủy theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức cán bộ từ Đảng ủy Khối đến các Đảng ủy trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng; qua đó, đảm bảo cơ cấu, năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy trực thuộc.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở các quy định, quy chế hiện nay của Trung ương, tập trung cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị; đổi mới từ phương thức quán triệt nghị quyết đến thực hiện các quy chế, quy trình công tác Đảng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong các Đảng bộ trực thuộc và doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, kết hợp kiểm tra chuyên đề với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH VINATEX

Vinatex đoàn kết, kiên định thực hiện tốt kế hoạch năm 2023

Chiều 26/12, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Nhân dịp này, đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 nêu rõ, Đảng ủy Tập đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai sâu rộng, bám sát các nội dung, nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu đề ra, kết nạp 82 đảng viên mới, đạt 103% kế hoạch, công nhận 84 đảng viên chính thức; Cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, vai trò dẫn dắt và định hướng phát triển của Đảng ủy Tập đoàn; Công tác kiểm tra thực hiện chủ động, trọng tâm, trọng điểm; Công tác giám sát được tăng cường và mở rộng…

Nhằm đưa công tác xây dựng Đảng phát triển ngày một sâu rộng phù hợp với thực tiễn của các đơn vị trong khối sản xuất, Đảng ủy Tập đoàn kiến nghị và đề xuất trong năm 2023 Ban Tổ chức TW và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phân bổ chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Đảng bộ Vinatex. Mở rộng tiêu chuẩn, bổ sung đối tượng cán bộ lãnh đạo quản lý tại các DN thuộc Tập đoàn được đào tạo cao cấp lý luận chính trị đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch; Điều chỉnh giảm tiêu chuẩn độ tuổi học Trung cấp lý luận chính trị đối với đối tượng quy hoạch các chức danh lãnh đạo Đoàn Thanh niên. Điều chỉnh tỷ lệ tập trung/không tập trung đối với cao cấp lý luận chính trị hiện nay theo hướng tăng thêm tỷ lệ đào tạo không tập trung; Đảng ủy Khối DN TW cho ý kiến chuyển giao 3 tổ chức cơ sở đảng về Đảng bộ địa phương và giải thể 01 Chi bộ Đảng tại các đơn vị không còn vốn Vinatex.

Kết quả SXKD, năm 2022 Vinatex có doanh thu hợp nhất ước đạt 19.535 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch tăng 15% cùng kỳ; Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.090 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch. Kết quả SXKD Công ty mẹ có doanh thu ước đạt 2.158 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch, tăng 32% cùng kỳ; Lợi nhuận ước đạt 336 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2021. Đặc biệt, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 9,69 triệu/người/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đây cũng là thu nhập tốt nhất của NLĐ kể từ năm 2015 đến nay. Đồng thời, Vinatex xây dựng được môi trường học tập với nhiều khóa đào tạo cho cán bộ quản lý cao cấp, cán bộ quản lý cấp trung, đào tạo tài năng trẻ… nhiều khóa học dành cho các giám đốc phân xưởng. Sau khóa học, có nhiều phản hồi tích cực từ phía các đơn vị cử học viên tham gia.

Vinatex đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 trên cơ sở kịch bản thị trường tốt, phấn đấu doanh thu hợp nhất là 19.550 tỷ đồng, bằng 100,1% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế là 935 tỷ đồng bằng 85,8% so với 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã “cán đích” kết quả SXKD trong năm 2022. Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn cho các ngành sản xuất xuất khẩu như dệt may, nhu cầu thế giới chưa có tín hiệu phục hồi do kinh tế vĩ mô thế giới vẫn ở trạng thái bất định, khó dự báo xa.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu lãnh đạo và NLĐ Vinatex, cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước tại Vinatex cần: Tập trung ưu tiên cho việc đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ; Giữ, cải thiện tốt hơn vị trí của Tập đoàn trong chuỗi cung ứng; Giữ ổn định tình hình tài chính, dòng tiền để đảm bảo phục vụ sản xuất liên tục; Đẩy nhanh tốc độ số hóa và chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh tại DN, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tái cấu trúc doanh nghiệp thành viên cho phù hợp yêu cầu mới của thị trường, tạo chuỗi giá trị nội tại hiệu quả cao; Tăng tốc thực hiện chiến lược sau khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt theo hướng sản xuất xanh, bền vững, từng bước có sản phẩm tuần hoàn; Đa dạng hóa nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để tăng tốc quá trình đổi mới đúng vào thời điểm có chuyển dịch toàn cầu sang mô hình kinh tế tuần hoàn, không để lỡ thời cơ bước lên bậc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm của Vinatex trong năm 2023, gồm: (1) Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện là hạt nhân lãnh đạo hiệu quả hoạt động toàn Tập đoàn; (2) Hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra ở mức cao trong điều kiện thị trường có nhiều diễn biến khó lường; (3) Tiếp tục nâng cao tỷ lệ xanh hóa, số hóa, giá trị gia tăng trong kết cấu hoạt động SXKD của Tập đoàn; (4) Phối hợp Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở; Chăm lo hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Với các giải pháp trọng tâm về sản xuất kinh doanh, Chủ tịch HĐQT Vinatex đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cụ thể: (1) Kiên định mục tiêu tham gia vào chuỗi cung ứng với vị thế vững chắc, là đối tác ưu tiên các nhà sản xuất, phân phối lớn trên thế giới; (2) Kiên định xây dựng trong nội tại Tập đoàn mục tiêu chiến lược “Một điểm đến cung ứng giải pháp trọn gói về dệt may và thời trang xanh”; (3) Kiên định thực hiện các cam kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, quản trị công ty (ESG); (4) Kiên trì thực hiện liên tục dự báo và đưa ra giải pháp thích ứng với thị trường bất định và chuyển đổi số; (5) Kiên trì công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của thị trường và công nghệ.

Nhân dịp này, với những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu SXKD, đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng thời, Đảng ủy Khối DNTW và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân và tập thể của Vinatex có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, kế hoạch SXKD chung trong những năm qua. Các đơn vị thành viên có doanh thu, lợi nhuận, cổ tức chi trả… cao được lãnh đạo Tập đoàn trao thưởng.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Lê Nho Thướng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2022.

Tham gia hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

 Trong thời gian 2,5 ngày (từ 5-7/12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam kết nối trực tuyến tại 02 điểm cầu ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các đảng viên được tiếp thu nội dung các chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Thông qua các nội dung, cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đơn vị; tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trao Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW về công tác cán bộ

Trong tháng 12, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị công bố, trao Quyết định số 1060-QĐ/ĐUK, ngày 08/12/2022 chuẩn y đồng chí Phạm Văn Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông Vinatex giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và trao Quyết định số 1035-QĐ/ĐUK, ngày 25/11/2022 về việc chỉ định 03 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Vinatex, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo Quyết định số 1035-QĐ/ĐUK, 3 đồng chí được chỉ định là: Vũ Thị Thùy Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn; Nguyễn Thị Kiều Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Hà Nội, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Tạ Hữu Doanh – Bí thư Chi bộ Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối B, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối.

Việc chuẩn y 01 đồng chí vào Ban Thường vụ và chỉ định 3 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Vinatex, nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Vinatex.

Chủ tịch HĐQT Vinatex tiếp Tập đoàn Rieter

Chiều 6/12 tại Hà Nội, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Rieter (Thụy Sĩ) – ông Gerald Steiner, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tại buổi gặp mặt, hai bên trao đổi liên quan đến tình hình thị trường dệt may thế giới, ảnh hưởng của lạm phát, lãi suất cao trên các thị trường nhập khẩu dệt may lớn như: Mỹ, EU… điều này dẫn tới sức mua của người tiêu dùng giảm, ảnh hưởng không nhỏ tới ngành Dệt May của Việt Nam, nhất là đối với ngành cung cấp nguyên phụ liệu như ngành Sợi.

Chia sẻ về mô hình dự báo của Vinatex, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex đưa ra một số nhận định về thị trường dệt may thế giới năm 2023 theo một số kịch bản dự báo của Vinatex. Đồng thời, lãnh đạo Vinatex cũng cho biết Rieter là một trong số những đối tác truyền thống của Vinatex và các đơn vị thành viên, cung cấp máy móc ngành Sợi cho nhiều dự án của Vinatex trong thời gian qua.

Trao đổi với ông Lê Tiến Trường, ông Gerald Steiner cho biết Rieter mong muốn được hợp tác với Vinatex và các đơn vị thành viên trong thời gian tới khi ngành Sợi ngày càng được mở rộng. Mong muốn Rieter sẽ là đối tác chiến lược của Vinatex tại các dự án mở rộng ngành Sợi từ nay tới tầm nhìn năm 2030, trên lợi thế sẵn có của đơn vị sở hữu những công nghệ kéo sợi hàng đầu hiện nay. Bên cạnh đó, Rieter cũng sẽ cân nhắc hợp tác với HTU mở trung tâm bảo hành của hãng tại khu vực miền Bắc. Đây cũng là cơ hội giúp các sinh viên của HTU tiếp cận với các công nghệ tiên tiến bậc nhất trong ngành kéo sợi của Rieter.

Bên cạnh trao đổi cơ hội hợp tác, lãnh đạo Rieter cũng bày tỏ sự quan tâm đối với Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt & May – Thiết bị và Nguyên phụ liệu năm 2023 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh (SaigonTex & SaigonFarbic 2023) do Vinatex đồng tổ chức. Đại diện Rieter cho biết, sẽ “trình diễn” những công nghệ tiên tiến nhất trong ngành kéo sợi với công nghệ đến từ Châu Âu.

Chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Vinatex phối hợp với Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động, chương trình “Tết sum vầy, Ngày hội Công nhân – Phiên chợ nghĩa tình xuân Quý Mão 2023”. Tại 6 hội chợ ở 3 miền Bắc, Trung, Nam bán các nhu yếu phẩm Tết cho người lao động thuộc các doanh nghiệp trực thuộc với giá ưu đãi, giảm lên tới 40% và các gian hàng đồng giá, gian hàng 0 đồng.

Điều này sẽ giúp người lao động có thể tiết kiệm từ 30-40% so với việc mua ngoài thị trường. Cùng với hoạt động này thì hệ thống Công đoàn Dệt May Việt Nam dự kiến sẽ trao từ 5.000-7.000 phần quà Tết cho các đối tượng là người lao động khó khăn, gia đình chính sách.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, ngay từ tháng 10 Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT và Cơ quan điều hành Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành viên cân đối nguồn tài chính, chuẩn bị  kinh phí để chắc chắn chăm lo được cái Tết ấm no cho người lao động.

Trong quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, Vinatex luôn xác định có 2 nguồn tài sản quý nhất của DN cần phải bảo vệ là lao động và vị trí trong chuỗi cung ứng. Bằng các biện pháp triệt để nhất, Vinatex đảm bảo ổn định nguồn lao động, giữ vững mối quan hệ với khách hàng để khi thị trường phục hồi sẽ nhanh chóng tổ chức sản xuất, chớp lấy các cơ hội từ thị trường.

Phong trào đoàn thanh niên cần xây dựng trên nền tảng văn hóa Vinatex

Chiều 28/12, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Ngô Cao Kỳ – Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex cho biết, năm 2022 Ban Chấp hành Đoàn giới thiệu 154 đoàn viên ưu tú và kết nạp 82 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Công tác tuyên truyền và nhân rộng mô hình “văn hóa doanh nghiệp” tạo nền tảng vững chắc cho “Văn hóa Vinatex” – mà thanh niên là lực lượng nòng cốt và tiên phong, thu hút sự hưởng ứng đông đảo và tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ Vinatex, góp phần xây dựng doanh nghiệp dệt may ngày càng phát triển bền vững.

Các phong trào hoạt động của Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc Thanh niên”, đã có 35 đề tài, giải pháp, sáng kiến sáng tạo trong Khối sản xuất trong đó: 15 đề tài giải pháp thuộc lĩnh vực Sợi, Dệt, Nhuộm, 20 đề tài giải pháp thuộc lĩnh vực May; Với Khối trường học: có 16 giải pháp về môi trường và đào tạo, 12 đề tài NCKH của sinh viên được nghiệm thu, qua đó phát huy vai trò tiên phong xung kích của tuổi trẻ Vinatex trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Thực hiện phong trào Thanh niên tình nguyện, Đoàn thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tặng quà 10 mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà 420 công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 218 triệu đồng và tham gia hiến máu tại 2 miền Bắc – Nam được 2.410 đơn vị máu.

Năm 2023, với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của tổ chức Đoàn”, Đoàn thanh niên Tập đoàn xác định đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhất là trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp tại các đơn vị và Tập đoàn; tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện tại chỗ trong các doanh nghiệp gắn với hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng gắn với hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex ghi nhận và đánh giá cao các phong trào thi đua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của đoàn viên thanh niên Tập đoàn. Với năng lực, trình độ và khả năng thích ứng nhanh trong thời đại công nghệ, năm 2022 thanh niên đã đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Chuyển đổi số tại Văn phòng Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên.

Với những mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, của các doanh nghiệp đã đề ra trong năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương giao, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường yêu cầu, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tập đoàn xây dựng chương trình hành động cần bám sát thực tiễn, có nội dung dài hạn và ngắn hạn; xây dựng trên nền tảng văn hóa Vinatex; đưa ra tiêu chí đánh giá đoàn viên thanh niên ở từng khối đào tạo, khối sản xuất, qua kết quả đánh giá sẽ đề xuất giải pháp khắc phục.

Hiện nay, Tập đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, năm 2023 Đoàn thanh niên chủ động đổi mới, xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ, tạo nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để tham gia các khóa đào tạo do Tập đoàn tổ chức. Công tác chuyển đổi số của Tập đoàn sẽ được thực hiện dài hạn, thanh niên Vinatex phải quyết tâm, đổi mới, phấn đấu để đảm nhiệm những vị trí cao hơn trong các đơn vị sản xuất.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Tập đoàn Vinatex, Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn Thanh niên Tập đoàn và 7 tập thể, 11 cá nhân đoàn cơ sở trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

III. VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Kết luận 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nghị quyết số: 68/2022/QH15 của Quốc Hội ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG VINATEX


Các tin khác