Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2023


I. Công tác xây dựng Đảng

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi luận bàn về thi đua đã nhấn mạnh: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Thí dụ từ trước đến nay ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc, ở cho sạch, cho hợp vệ sinh, khỏi đau ốm. Xưa nay ta vẫn làm ruộng, nay ta thi đua làm cho ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn, mọi việc đều thi đua như vậy”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc hàng ngày của mỗi người là nền tảng của thi đua yêu nước. Không kể cương vị nào, thi đua phải thể hiện trước hết là nhận thức, việc gì có lợi cho đất nước, cho dân phải gắng hết sức làm, việc gì có hại cho nước, cho dân phải hết sức tránh. Để có phong trào thi đua với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp quần chúng phải chú trọng tất cả các mặt lợi ích; phải lấy lợi ích của dân tộc làm trọng, làm điểm tương đồng, phải kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, cộng đồng. “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”.

Hồ Chí Minh từng nói: “Thi đua là cải tạo con người, càng hăng hái thi đua thì người chiến sĩ càng phải ra sức tìm tòi, học hỏi tiến bộ”. Theo Người, thi đua yêu nước còn là môi trường tu dưỡng, rèn luyện con người. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, con người tự ý thức hơn về mình, chủ động khám phá, sáng tạo, dám hy sinh vì nghĩa cả, biết sống vì đạo lý, hăng hái làm việc tốt, biết phấn đấu để trở thành người tốt.

Người còn chỉ rõ, công tác thi đua có vai trò to lớn đối với sự phát triển, tiến bộ của mọi người dân. Người nhấn mạnh: “Thi đua không phải là tranh đua… không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ”. Đó là “một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”. Nhờ công tác thi đua mà bản thân thi đua thể hiện rõ sức thu hút, sự huy động của mình đối với mọi nguồn lực (sức lực, trí tuệ của đông đảo nhân dân; tiền tài, vật lực trong nhân dân…) vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ cho công cuộc đổi mới.

Người cũng chỉ rõ, thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng. Khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua. “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới. Thi đua và khen thưởng thực sự là động lực đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng. Vì vậy, cần hết sức chú trọng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, năng lực thực tiễn, năng lực phát hiện và tổ chức thực hiện của đội ngũ thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng. Đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng cần có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, có bề dày kiến thức và kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua. Đặc biệt là cần hết sức công tâm, khách quan, trong sáng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong không khí cả nước chào đón năm Quý Mão 2023, mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là khắc phục những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống của nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết; đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn nữa; chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của Dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ, thuận lợi thành hiện thực; xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Một mùa Xuân mới, trong không khí hân hoan mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa; năm 2023 thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2022; Chúc Đảng ta và hệ thống chính trị nước nhà ngày càng trưởng thành, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no; nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Quý Mão 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Chỉ thị đã nêu: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, phức tạp, nước ta tiếp tục đối diện với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế – xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 theo các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”: Khúc tráng ca tự hào và bất diệt 

Tối 28/1, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Bộ Biên Tập Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên hằng năm được 02 đơn vị thực hiện.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” diễn ra trong 90 phút, tái hiện những mốc son lịch sử hào hùng của Đảng ta, nhắc nhở công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng Cách mạng, đồng thời điểm lại những thành tựu của đất nước trong suốt quá trình đổi mới.

Với quy mô trang trọng, kết hợp nghệ thuật trình diễn đặc sắc, chương trình được dàn dựng, kết cấu gồm 3 phần chính: Đảng ta đó hân hoan một niềm tin, Đảng quang vinh soi rọi hướng tương lai và khát vọng Việt Nam.

Chương trình có các tiết mục âm nhạc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, yêu quê hương đất nước xuyên suốt chương trình như: “Liên khúc: chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam – lá cờ Đảng”, “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Tự hào quê hương Việt Nam”, “Việt Nam ơi ta bước tiếp”… được hoà âm đặc sắc qua phần trình bày của các giọng ca truyền cảm, tràn đầy nội lực của NSƯT Đăng  Dương cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác.

93 năm là 93 mùa xuân Đảng đưa đất nước Việt Nam vượt qua bao thăng trầm, khó khăn. Với vai trò là ngọn cờ lãnh đạo, một lòng trung hiếu với đất nước và dân tộc, chiến đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân đầy vinh quang và kiêu hãnh. “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đã thể hiện lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH VINATEX

Thông điệp năm 2023: Kiên định các giải pháp chiến lược trong điều kiện thị trường bất định

Dự báo năm 2023 thị trường cầu thấp, thắt chặt chi tiêu, tài chính biến động, cũng như các quan điểm về yếu tố trọng yếu chi phối quản trị doanh nghiệp cho thấy quan điểm chiến lược xây dựng Tập đoàn là một điểm đến cung ứng giải pháp trọn gói, nâng cấp vị thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng, tăng cường sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn, nâng cao trình độ tự động hoá là hoàn toàn chính xác, phù hợp xu thế của thế giới.

Vinatex kiên định thực hiện trong năm 2023 những giải pháp sau:

Một là, kiên định mục tiêu tham gia vào chuỗi cung ứng với vị thế vững chắc, là đối tác ưu tiên của các nhà sản xuất – phân phối lớn trên thế giới. Đây là giải pháp dài hạn xây dựng niềm tin trên cơ sở thực lực của doanh nghiệp, năng lực đem lại hiệu quả tối ưu cho toàn chuỗi. Là con đường duy nhất cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời trong ngắn hạn, khi thị trường co hẹp. Các thành viên ưu tiên của chuỗi cũng là những địa chỉ có sự suy giảm ít nhất, sau cùng.

Hai là, kiên định xây dựng trong nội tại Tập đoàn mục tiêu chiến lược Một điểm đến cung ứng giải pháp trọn gói về dệt may và thời trang. Đây là bước thay đổi về chất để tập đoàn không chỉ là thành viên của một chuỗi cung ứng mà chính mình còn là một chuỗi cung ứng trong sản xuất hoàn chỉnh, có thể tự tin kết nối với các nhà thiết kế và phân phối toàn cầu. Vấn đề là trong 2 năm thị trường co hẹp tới đây phải sáng suốt lựa chọn được những sản phẩm chiến lược, có thể phát triển với nguồn lực hạn hẹp về tài chính, có thể chậm lại mục tiêu về quy mô chuỗi một điểm đến nhưng kiên định quan điểm chiến lược này.

Ba là, kiên định thực hiện các cam kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, quản trị công ty (ESG), vừa thực hiện theo kế hoạch của doanh nghiệp đặt ra vừa ưu tiên chú trọng các yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Xây dựng năng lực cạnh tranh bằng hình ảnh doanh nghiệp trách nhiệm với toàn bộ người tiêu dùng và thế giới chung. Tập trung cho các chỉ tiêu xanh, sản xuất sạch, nguyên liệu và sản phẩm tuần hoàn.

Bốn là, kiên trì thực hiện liên tục dự báo và đưa ra giải pháp thích ứng với thị trường bất định, trong đó chú trọng các giải pháp bảo tồn nguồn lực doanh nghiệp vượt qua năm kinh doanh có nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực con người chất lượng cao và tài chính.

Năm là, kiên trì công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của thị trường và công nghệ. Lấy nhân lực làm đột phá để tạo tăng trưởng chủ yếu từ nhân tố năng suất tổng hợp trong quá trình phát triển tới đây. Đồng thời tái cấu trúc hệ thống công việc, làm tăng độ hấp dẫn, linh hoạt, đi đôi với cải thiện thu nhập để đáp ứng tốt yêu cầu của nguồn lao động chất lượng cao.

Kiên định các mục tiêu và giải pháp chiến lược đã được cân nhắc, điều chỉnh linh hoạt nhờ vào liên tục kiểm chứng bởi các dự báo trong và ngoài nước là con đường duy nhất để doanh nghiệp và toàn Tập đoàn đi lên thành công.

Vinatex đoàn kết, kiên định hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2023

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hòa chung khí thế ra quân của cả nước, người lao động ngành dệt may bắt đầu một năm làm việc mới, chung tay thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023. Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã đến dâng hương tại Nhà truyền thống ngành Dệt May; thăm và chúc Tết lãnh đạo, CBNV – NLĐ các doanh nghiệp trong hệ thống. Trong dịp này, nhiều đơn vị trong Tập đoàn tổ chức ra quân và phát động thi đua, lao động sản xuất năm 2023.

Tại các đơn vị, lãnh đạo Vinatex ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể và NLĐ trong năm 2022 đoàn kết, đổi mới đạt được những kết quả nhất định trong thời điểm thị trường biến động, khó lường.

Năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn đối với ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Vinatex nói riêng, vì vậy, đây là thời điểm mỗi cá nhân, mỗi tập thể cần đoàn kết, phát huy hết năng lực, khả năng làm việc sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong các buổi gặp mặt Chủ tịch Lê Tiến Trường nhấn mạnh: “Cổ nhân có nói đến 5 chữ thuận: Gia thuận thì tài lộc hưng, Nhân thuận thì bách nghiệp vượng, Vận thuận thì bát phương thông, Địa thuận thì ngũ cốc phong, Thiên thuận thì vạn vật sinh. Chúc cho một năm mới dù có bao nhiêu trở ngại, khó khăn thì Tập đoàn cũng sẽ vượt qua với sự đồng thuận nhất trí, quyết liệt trong hành động”.

Để “sống sót” qua suy thoái và phát triển mạnh lên, ông Lê Tiến Trường phân tích tình hình khi suy thoái sẽ tạo sự phân định giữa công ty thắng lợi bền vững và thắng lợi do may mắn thị trường. Suy thoái còn là một bài tập áp lực cao về quản lý thay đổi, để điều hướng thành công, doanh nghiệp cần linh hoạt, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh. Thời điểm tốt nhất để thực hiện những thay đổi, đó là củng cố công ty trước khi suy thoái ập tới.

Chủ tịch HĐQT cũng nhận định, việc cần làm trong thời điểm suy thoái, đó là giảm đòn bẩy tài chính, tăng nợ phải trả ngắn hạn, tăng cường dòng tiền, giảm vốn lưu động. Mỗi đơn vị cần luôn cân nhắc một vài kịch bản thị trường và có giải pháp ứng xử với từng trường hợp. Đặc biệt, doanh nghiệp cần giảm chi phí và tăng hiệu quả, xem xét chiến lược về cơ cấu sản phẩm, giá cả; chú ý việc thoái vốn khu vực không cốt lõi, đầu tư cho tương lai – nhất là con người.

Chủ tịch HĐQT Vinatex đề nghị, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ chủ chốt cần thay đổi tư duy quản lý, điều hành, ứng phó tình huống trong thời điểm suy thoái. Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh tư duy cần hướng về phản ứng. Đối với việc kiểm soát, xác định cá nhân có thể cải thiện những khía cạnh nào của tình huống suy thoái; cá nhân có thể tạo ra các tác động tích cực nào với những gì xảy ra tiếp theo; trong từng phạm vi cần làm thế nào để ngăn chặn các tiêu cực này và tạo ra những tích cực hiện chưa thấy và xác định ngay bây giờ có thể làm gì để giải quyết vấn đề.

Vinatex đang thực hiện chiến lược “Một điểm đến cung cấp giải pháp trọn gói về dệt may thời trang Xanh cho khách hàng doanh nghiệp, từng bước vươn lên thang bậc cao hơn của chuỗi giá trị về thiết kế và thương hiệu”. Chuyển đổi số là yêu cầu bức thiết của thị trường đòi hỏi các thành viên muốn tham gia chuỗi cung ứng phải sử dụng chung một “ngôn ngữ” quản trị, chia sẻ thông tin trực tuyến trong chuỗi. Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh, phương châm đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp cần thực hiện luôn là: làm ngay ngắn những gì lệch lạc; làm vững vàng những gì đang được cải thiện và làm cho thăng hoa những gì đã tốt.

Văn hóa tạo giá trị bền lâu. Để thực hiện tốt chiến lược đã đề ra, ông Lê Tiến Trường yêu cầu mỗi doanh nghiệp cần tiếp tục xây dựng và giữ gìn văn hóa doanh nghiệp, văn hóa Vinatex là mỗi người hiểu việc mình làm, giỏi việc mình làm và yêu việc mình làm; mỗi cá nhân, tập thể không đổ lỗi mà cần tìm hướng giải quyết vấn đề; tự hào về thành quả tập thể và phải cải tiến liên tục.

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, với khí thế phấn khởi ra quân của các đơn vị, Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo các doanh nghiệp, CBNV và người lao động, chúc tập thể Vinatex hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Vinatex chăm lo tốt cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Nhằm tăng phúc lợi, mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để nhiều lao động được thụ hưởng sản phẩm, dịch vụ ưu đãi của các đối tác trong và ngoài Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), ngay từ tháng 11/2022, Đảng ủy Vinatex đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/ĐUTĐ về kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động và chương trình “Tết Sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Vinatex phối hợp với Công đoàn Dệt May Việt Nam xây dựng Kế hoạch Liên tịch số: 600/KHLT/TĐ-CĐDM, ngày 23/11/2022 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động và chương trình “Tết Sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham gia “Tết sum vầy” các cấp công đoàn đã tổ chức tặng quà cho công nhân lao động Dệt May có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ tấm vé nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết; đảm bảo mọi người lao động đều có Tết, có điều kiện về quê sum họp gia đình một cách an toàn, thuận lợi và tiết kiệm; tổ chức gặp mặt chúc mừng năm mới tới các cán bộ hưu trí trong khu vực… Theo đó, toàn hệ thống có 6.641 NLĐ được trợ cấp khó khăn; 105.160 NLĐ được tặng quà Tết và vé tàu xe với tổng số tiền 57,13 tỷ đồng (trong đó cấp ngành hỗ trợ khó khăn, tặng quà và vé tàu xe cho 3.286 người với số tiền 1,2 tỷ đồng)

Năm nay, “Phiên chợ nghĩa tình” được tổ chức tại 06 điểm trên cả nước với hơn 130 gian hàng ưu đãi giảm giá từ 20-70% cho công nhân lao động Dệt May. Sản phẩm gồm: Quần áo, giầy dép, các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm ngày Tết…; 1.300 suất quà “không đồng” mỗi suất quà trị giá từ 250-350 nghìn đồng và 11.000 phiếu mua hàng trị giá từ 100-300 nghìn đồng dành cho NLĐ; hơn 60 nghìn lượt NLĐ tham gia mua sắm tại các phiên chợ nghĩa tình với tổng giá trị ưu đãi ước tính 13,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp và địa bàn tổ chức sự kiện còn có những hoạt động giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị trong hệ thống mang đến giá trị tinh thần, niềm vui cho đoàn viên và NLĐ trong thời khắc Tết đến Xuân về.

Việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân viên và người lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 chu đáo, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Sau kỳ nghỉ Tết, Lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Vinatex triển khai việc trở lại làm việc bình thường, tiếp tục phấn đấu năm 2023 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

III. VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Công văn số 1004-CV/ĐUTĐ, ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.

Chương trình hành động số 21-CTr/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUK, ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG VINATEX


Các tin khác