Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương


Ngày 7/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ra Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trưng ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Xem chi tiết tại đây:

Nghi quyet 02 cua BCHDBK


Các tin khác