Công tác Tuyên giáo góp phần củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam


Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cách đây 92 năm, ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng Nhân dân, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

92 năm qua, kể từ ngày 01/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Đặc biệt là từ năm 1986, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, với chức năng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, đó là tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên giáo của Đảng cũng góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.

Phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo, 15 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu, giúp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

Đồng chí Lê Nho Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Với những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung, có sự tham gia, đóng góp của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2022), Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam tới thăm và tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chia sẻ về công tác Tuyên giáo, đồng chí Lê Nho Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cho biết, công tác Tuyên giáo được triển khai sâu rộng, kịp thời đến các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động đã góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đó, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong toàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam, thể hiện rõ nhất trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát cũng như bị tác động bởi những khó khăn, thách thức từ sự biến động của thị trường…

K. Giang – T. Thúy


Các tin khác