Báo cáo thường niên 2016


28Tập đoàn Dệt May Việt Nam xin đăng tải Báo cáo thường niên năm 2016.
Chi tiết báo cáo xem tại link: VinatexAnnualReport2016.pdf

Ban Thông tin & Truyền thông.


Các tin khác