Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2022


I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nói một cách vắn tắt:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Người nhiều lần khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, nước ta có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Đạo đức Hồ Chí Minh: là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần: là cần cù, chăm chỉ, tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc chung, vì nước, vì dân. Kiệm: là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm: là thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng. Chính: là chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, không quỵ lụy, cúi luồn, giữ sĩ khí của một người quân tử, chính khách. Chí công vô tư: là làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vì “chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm”, “là kẻ thù hung ác”; “nó rất gian giảo, xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh”… Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. Người thường nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Phong cách Hồ Chí Minh: là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân; là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”, không được lên mặt “làm quan cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, trở thành những con người có văn hóa, có liêm sỉ, “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng là chi bộ, nơi quán triệt và đưa ra các biện pháp chấp hành triệt để các nghị quyết của Đảng; nơi trực tiếp đấu tranh về quan điểm và rèn luyện đảng viên; trực tiếp vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng… Vì chi bộ có vai trò quan trọng nh­ư vậy, muốn thực hiện tốt đường lối của Đảng phải chăm lo củng cố chi bộ. Chi bộ tốt thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng mới được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng và ngược lại, nếu chi bộ yếu kém thì các chủ trương, đường lối của Đảng không đi được vào cuộc sống, sẽ có tác dụng ngược.

Về cách tổ chức và nhiệm vụ của chi bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, phải tổ chức các chi bộ sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình ở Việt Nam, vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân chiếm đa số trong dân chúng, giai cấp công nhân còn nhỏ yếu. Không những thế, trong từng giai đoạn cách mạng, yêu cầu nhiệm vụ và hình thức tổ chức của chi bộ phải thay đổi sao cho thật phù hợp.

Người khẳng định: Vai trò của chi bộ dù ở giai đoạn cách mạng nào cũng là hạt nhân. Trong công tác lãnh đạo, phải bảo đảm nguyên tắc đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và muốn làm tốt việc ấy nội bộ phải dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình. Người­ thư­ờng xuyên nhắc nhở các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như­ giữ gìn con ngươi của mắt mình. Ngư­ời khẳng định: “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí… Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy đ­ược trí tuệ và lực l­ượng vĩ đại của quần chúng”. Hơn nữa, nhằm củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của chi bộ trong điều kiện Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải không ngừng hoàn thiện phương thức hoạt động, lề lối làm việc cho phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của từng loại đơn vị cơ sở.

Để xây dựng chi bộ vững mạnh, trước hết, cần phải tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên của chi bộ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Một là, tích cực phấn đấu để thực hiện mọi nghị quyết và chỉ thị của Đảng, tham gia sinh hoạt đảng đều đặn, luôn tìm cách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao; hai là, giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống nhất của Đảng; ba là, phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng; gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà n­ước và kỷ luật của các đoàn thể cách mạng của quần chúng mà mình tham gia; bốn là, ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và đ­ường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, t­ư tư­ởng và năng lực công tác của mình; năm là, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; đặt lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sáu là, luôn luôn thắt chặt quan hệ với quần chúng, học tập quần chúng, tìm hiểu, lắng nghe nguyện vọng và ý kiến của quần chúng để phản ánh cho Đảng và kịp thời giải quyết một cách thích đáng; ra sức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và đ­ường lối, chính sách của Đảng trong quần chúng, tổ chức quần chúng thực hiện các chủ trư­ơng, chính sách và nghị quyết của Đảng; phát triển ảnh h­ưởng của Đảng trong quần chúng; bảy là, gương mẫu trong lao động, sản xuất, trong công tác, trong việc chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ, trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và của tập thể; thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống lãng phí, tham ô; tám là, thực hành tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh với mọi tư tưởng và hành động ở trong Đảng và ngoài Đảng có hại đến lợi ích chung của Đảng, của cách mạng; chín là, tuyệt đối trung thành và thật thà với Đảng, không giấu giếm, xuyên tạc sự thật và cũng không dung túng cho ai giấu giếm, xuyên tạc sự thật với Đảng; mười là, giữ gìn bí mật của Đảng, của Nhà n­ước và luôn luôn cảnh giác với âm mưu phá hoại của kẻ địch.

Trong Di chúc, Người căn dặn, muốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có đủ năng lực lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến các chi bộ phải “đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”; “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Để làm được điều đó: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/ĐUCQ, ngày 12/9/2022 tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Kế hoạch số 75-KH/ĐUCQ xác định: Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đại hội là dịp để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của Chi bộ giai đoạn 2022-2025.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của chi bộ và toàn thể đảng viên, vì vậy cần được chuẩn bị chu đáo. Báo cáo chính trị của chi bộ phải đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế trên các lĩnh vực: thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể. Bám sát yêu cầu, chú trọng đánh giá kết quả chi bộ thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ, Báo cáo chính trị cần bám sát văn kiện đại hội cấp trên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cấp ủy cấp trên trực tiếp và của chi bộ. Đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Về báo cáo kiểm điểm của chi ủy (nơi có chi ủy) cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua của tập thể chi ủy, bí thư, phó bí thư và chi ủy viên trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. Đối với các chi bộ không có chi ủy, nội dung kiểm điểm bí thư, phó bí thư được đánh giá trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ. Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chi ủy, chi bộ cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể cùng cấp, của cán bộ, đảng viên bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Về công tác chuẩn bị nhân sự: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy viên được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/10/2019 của Đảng ủy Khối DNTW một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 1204-HD/ĐUTĐ ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May về một số nội dung Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy đảng cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có uy tín và khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khoẻ và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung… Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm.

Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 26/9, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham dự hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hội nghị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Chủ động phòng ngừa, ứng phó với những nguy cơ tác động của an ninh phi truyền thống với yêu cầu chủ động bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Những thách thức về an ninh phi truyền thống xuất hiện không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà có khả năng lan rộng một cách nhanh chóng cả về phạm vi và mức độ ảnh hưởng trong khu vực, thậm chí toàn cầu. Hiện nay, trong bối cảnh bùng nổ cách mạng khoa học – công nghệ, quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đã làm cho biên giới địa lý giữa các quốc gia trở nên “mềm” hơn, dễ vượt qua hơn; mạng Internet đã tạo ra một “thế giới ảo” với các xa lộ thông tin toàn cầu, hoàn toàn không còn biên giới ngăn cách. Cùng đó là sự hủy hoại của con người đối với tự nhiên, môi trường; sự phát triển kinh tế thiếu kiểm soát, chạy theo lợi nhuận thuần túy, lợi ích trước mắt; sự chi phối của những tư tưởng chính trị cực đoan, sự tha hóa và suy thoái về đạo đức của chính con người… đã làm cho những vấn đề được gọi là ANPTT trở nên trầm trọng hơn, phức tạp hơn, có quy mô lớn hơn rất nhiều.

Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành đưa ra khuyến nghị thực hiện một số giải pháp, trong đó cần coi trọng đầu tư, chuẩn bị cả về con người và phương tiện hiện đại cho nhiệm vụ đối phó với những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), thách thức an ninh phi truyền thống, bảo đảm có lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm và lực lượng rộng rãi; luôn nắm vững tình hình, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

PGS, TS. Nguyễn Văn Thành cho biết: Đẩy mạnh hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, các cơ quan an ninh, cảnh sát của các nước trong vấn đề an ninh phi truyền thống, đấu tranh chống khủng bố, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thiết lập hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế, với các tổ chức quốc tế có liên quan; chú trọng tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN trong đối phó với các mối đe dọa ANPTT; tập trung vào các vấn đề về đào tạo, huấn luyện, diễn tập, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, với các chương trình, kế hoạch và cơ chế phù hợp,… góp phần giảm thiểu tác động của các nguy cơ ANPTT đối với nước ta nói chung.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH VINATEX

Ban Thường vụ Đảng ủy Vinatex chỉ đạo giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2022

Ngày 6/9/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình thị trường, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Hữu Hiếu- Phó Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đã hoàn thành trên 70% kế hoạch năm, tăng trưởng trên 20% so với 2021. Lợi nhuận đã hoàn thành 120% kế hoạch cả năm. Đây là kết quả khả quan nhưng với những biến động đảo chiều liên tục của thị trường bông hiện nay, tình hình thế giới đối mặt với lạm phát cao,…Vinatex phải hết sức thận trọng, dự báo sát thị trường và có giải pháp tối ưu để giữ được thành quả này.

Qua các báo cáo tại hội nghị, BTV đánh giá, Vinatex đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD 8 tháng đầu năm 2022 theo kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuận các tháng 7, 8 đã giảm so với bình quân 6 tháng đầu năm.

Qua các nhận định trên, hội nghị thảo luận và thống nhất đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm 2022 như sau:

– Các doanh nghiệp cần tập trung quản trị chặt chẽ chi phí tiết kiệm tối đa ở tất cả các khâu.

– Dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và kéo dài, do vậy các doanh nghiệp cần kiểm soát tài chính, dòng tiền thông suốt, có số liệu sớm để có thể thực hiện hỗ trợ nội bộ cho các đơn vị gặp khó khăn.

– Chú trọng các quan hệ tín dụng cấp Tập đoàn đối với các ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo khai thông các tắc nghẽn về hạn mức, lãi suất (nếu có).

– Cầu thế giới thấp nên cần tận dụng triệt để cơ hội dùng được sản phẩm của nhau nhất là khâu may, dệt kim sử dụng vải của các đơn vị dệt kim với sự điều hòa chung của Tập đoàn, mục tiêu giành được đơn hàng và vị trí trong chuỗi cung ứng.

– Các đơn vị cũng cần triệt để số hóa dữ liệu chung, đặc biệt là dữ liệu tồn kho, nhằm giảm tồn kho chung toàn Tập đoàn, có thể thực hiện mua chung và san sẻ chung toàn Tập đoàn, hạn chế mua riêng lẻ theo nhu cầu của thị trường biến động.

– Luôn có tính toán cụ thể về ảnh hưởng của phương án kinh doanh, bán hàng, những thiệt hại trong trường hợp chạy máy không đạt công suất; Chấp nhận rủi ro có cân nhắc, phải duy trì mục tiêu lâu dài, giữ được lao động và khách hàng truyền thống…

Vinatex dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 

Ngày 30/9, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và Cơ quan điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch Quý 4 năm 2022 và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 với sự tham dự của các thành viên trong BTV, CQĐH và trưởng các ban chức năng thuộc Tập đoàn.

Đây là bước đầu tiên của công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tới trong điều kiện thị trường rất bất định, cầu thế giới suy giảm. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch Quý 4 năm 2022 do ông Cao Hữu Hiếu- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày. Theo đó, Tập đoàn vẫn giữ vững được thành quả SXKD 06 tháng và gia tăng trong 09 tháng đầu năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.150 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó công ty chi phối đóng góp 60%. Dự kiến doanh thu đạt kế hoạch năm, lợi nhuận tăng 40% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Sau báo cáo của Tổng giám đốc, các đại biểu đã nghe báo cáo dự báo thị trường tài chính tiền tệ và ảnh hưởng cụ thể, định lượng đến Vinatex; báo cáo dự báo kinh tế thế giới, mô hình tính toán dự báo tổng cầu dệt may. Các thành viên trong Cơ quan điều hành tham gia ý kiến nhằm nhận diện bức tranh 2023 từ lĩnh vực mình phụ trách như: nhu cầu các mặt hàng chính, dự kiến của các nhãn hàng trên thế giới từ trung bình đến cao cấp, thị trường xơ, bông, sợi, thị trường hàng dệt kim, dệt thoi, gia dụng, các chuỗi cung ứng mà Vinatex đang tham gia; các nội dung về sản phẩm tuần hoàn có tỷ lệ tăng dần… Ngoài ra, hội nghị còn được nghe tham luận từ trưởng các ban chức năng về: dự báo tỉ giá, lãi suất quý 4/2022, cả năm 2023 và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp; tình hình lao động, thu nhập năm 2022 và khuyến nghị xây dựng kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2023…

Kết luận Hội nghị, ông Lê Tiến Trường- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex đã đưa ra 3 kịch bản dự báo về tình hình xuất khẩu năm 2023, theo đó kịch bản tốt sẽ là 6 tháng đầu năm 2023 bình quân xuất khẩu như Quý 4/2022, 6 tháng cuối năm đạt bình quân như 8 tháng đầu năm 2022; kịch bản trung bình (cơ sở) 9 tháng bình quân xuất khẩu như Quý 4/2022, còn Quý 4/2023 đơn hàng trở lại như 8 tháng đầu năm 2022; kịch bản xấu cả năm 2023 đơn hàng chỉ bình quân xuất khẩu như 4 tháng cuối năm 2022.

Dự kiến trước ngày 15/10, Tập đoàn tiếp tục tổ chức hội nghị lần thứ 2 với sự tham gia của lãnh đạo tất cả các doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn để trao đổi, bàn thảo trên cơ sở khung nội dung đã được Hội nghị ngày 30/9 phân tích và thống nhất.

Chủ tịch HĐQT Vinatex phát biểu tại “Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022”

Ngày 18/9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, “Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022” với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” đã chính thức khai mạc.

Diễn đàn diễn ra trong một ngày. Buổi chiều, diễn ra phiên họp toàn thể (tọa đàm cấp cao) chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”. Tại đây, ông Lê Tiến Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã có bài phát biểu tham luận, trong đó có một số kiến nghị về tiếp cận chính sách mới trong giai đoạn tới để đảm bảo được phát triển của các ngành có sử dụng nhiều lao động, đồng thời cũng là ngành có thặng dư xuất khẩu tốt.

Thứ nhất là, khi nguồn lực hạn chế, chúng ta cũng cần phải có trọng tâm ưu tiên. Theo tôi, trọng tâm ưu tiên vào các ngành xuất khẩu có lẽ phải xuất phát từ 3 điểm: một là thặng dư, khả năng đem lại xuất siêu cho Việt Nam; hai là khả năng sử dụng lao động; ba là khả năng dẫn đạo để đưa tỷ lệ nội địa hóa cao, tức là phục hồi ở đơn vị xuất khẩu nhưng kéo theo nhiều đơn vị trong nước khác cũng được phục hồi trong sản xuất kinh doanh.

Thứ hai là, doanh nghiệp đang đứng trước khó khăn trong vận dụng chính sách vào thực tiễn. Cụ thể, hiện nay nếu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu làm hàng gia công thì được miễn thuế nhập khẩu, nhưng nếu mua hàng hóa trong nước để sản xuất xuất khẩu thì vừa nộp VAT, vừa phải chuẩn bị cả thuế nhập khẩu của loại nguyên vật liệu đó, bao giờ xuất khẩu mới được hoàn. Như vậy, trung bình doanh nghiệp phải thêm khoảng 24% giá trị để mua nguyên liệu trong nước.

6 tháng đầu năm 2022, tín dụng tăng trưởng tốt, lên tới 9,3%, bình quân 1 tháng tăng trên 1.5%, vay được vốn để làm FOB, thì doanh nghiệp dệt may sẵn sàng làm. Nhưng trong 2 tháng (tháng 7 và tháng 8), tăng trưởng tín dụng chỉ tăng bình quân 0.3%/tháng, tương đương khoảng 20% các tháng đầu năm, doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó cho nên đã có hiện tượng có đơn hàng FOB mà phải chấp nhận làm gia công vì không vay được tiền để mua nguyên liệu. Như vậy có nghĩa là sẽ làm cho một loạt các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu trong nước không có cơ hội có đơn hàng, chúng ta không tăng được giá trị gia tăng.

Từ thực tế này, chúng tôi cũng đề nghị nên giải quyết cả 2 hướng: một là mua hàng trong nước để làm xuất khẩu thì hậu kiểm và không bắt nộp trước VAT và thuế nhập khẩu để tăng cường khả năng tiêu thụ hàng hóa nội địa; thứ 2 là đối với những ngành hàng vẫn có đơn hàng thì room tín dụng đối với vay ngắn hạn rất quan trọng để doanh nghiệp có thể duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi hiện nay tất cả khách hàng trên thế giới đều giãn thời gian trả tiền từ 90 ngày trước đây lên 120 đến 150 ngày. Riêng chuyện giãn thời gian đã làm cho nhu cầu vốn lưu động tăng lên, chưa kể chúng ta muốn làm FOB nhiều, vốn lưu động tăng nhưng room lại không có khiến doanh nghiệp rất hạn chế năng lực và cơ hội sản xuất kinh doanh.

Điểm thứ 3 cũng rất đặc biệt, lúc này kinh doanh tỷ suất lợi nhuận thấp, nên các phương án kinh doanh của doanh nghiệp càng khó tiếp cận với ngân hàng. Ngay trong tiếp cận vốn được giảm lãi suất 2% thì hiện nay như Vinatex mới tiếp cận được khoảng 140 tỷ đồng nguồn vốn gốc.

Có một phần khách quan là chúng tôi vay vốn lưu động bằng ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu nên không tiếp cận được chính sách giảm lãi suất này. Chúng tôi đề nghị cân nhắc, xem xét nếu được sự hỗ trợ lãi suất trong khoản vay ngắn hạn mua nguyên liệu bằng ngoại tệ sẽ góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp dệt may trong giai đoạn hiện nay.

Đối với trung hạn, chúng tôi xác định là có hai việc thuộc về đầu tư đổi mới theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Trước tiên, đây là suất đầu tư lớn, tiếp đó sau này khi đưa vào vận hành thì chi phí cũng rất cao. Bởi tiết kiệm là tiết kiệm cho xã hội, không phải xử lý rác, chất thải…, còn với người sản xuất chắc chắn giá thành sẽ bị đẩy lên, vì thế các dự án đầu tư theo hướng xanh, nếu tiếp cận theo các chuẩn mực ngân hàng kinh doanh bình thường thì đây là những dự án có tỷ suất thu hồi vốn không cao.

Như vậy, cần có chính sách phù hợp với thực tiễn này, bởi vì cộng đồng châu Âu đến đầu năm 2023 cũng sẽ có chính sách chung về mặt hàng thời trang; nước Đức cũng đã có chính sách từ 01/01/2023 quản lý chuỗi cung ứng gắn với tiêu chuẩn khắt khe về trách nhiệm thẩm định về môi trường trong chuỗi cung ứng của họ. Tuy là áp dụng doanh nghiệp Đức nhưng ảnh hưởng tới tất cả chuỗi cung ứng khi doanh nghiệp làm xuất khẩu.

Ông Lê Tiến Trường mong muốn, các ngành xuất khẩu đang đem lại thặng dư tương đối tốt, có sử dụng nguồn lao động lớn, có giá trị gia tăng ở trong nước đạt trên 50% cần được quan tâm xem xét một cách riêng biệt để củng cố năng lực cho khu vực này, vừa tạo dựng việc làm, vừa mang lại thặng dư và đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới.

III. VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG VINATEX


Các tin khác